PowerPack-oplossingen voor Microsoft Business-toepassingen

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor PowerTeam LLC. (DBA PowerObjects)

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, MET INBEGRIP VAN ALLE WIJZIGINGEN DIE HUN (IN OVEREENSTEMMING MET SECTIE 3.20 OF 3.22 HIERONDER) WORDEN GEMAAKT, GAAT VAN TIJD TOT TIJD EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONS EN U DIE UW ACQUISITIE EN GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE-OPLOSSINGEN BEHEERT. ALS U REGISTREREN VOOR EEN GRATIS PROEF VOOR ONZE SOFTWARE, ZULLEN DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OOK DIE GRATIS PROEF GOEDKEUREN.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, OF DOOR OP EEN DOOS TE KLIKKEN DIE UW AANVAARDING VERKLAART, ONZE OPLOSSINGEN DOWNLOADT OF DOOR EEN BESTELFORMULIER (ZOALS HIERONDER BEPAALD) UIT TE VOEREN DAT U DEZE OVEREENKOMST VERWIJDERT. ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT ALS EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE WETTELIJKE ENTITEIT, GAAT U VERTEGENWOORDIG DAT U DE AUTORITEIT HEEFT OM DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN EN HAAR AANGELEGENHEDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, WAARIN DE VOORWAARDEN "U" OF "UW" VERWIJZEN NAAR DERGELIJKE ENTITEIT EN HAAR AANGELEGENHEDEN. ALS U GEEN DERGELIJKE AUTORITEIT HEEFT, OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MOET U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN DE OPLOSSINGEN NIET GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST IS EFFECTIEF TUSSEN U EN ONS OP DE EFFECTIEVE DATUM (ZOALS HIERONDER BEPAALD).

ALS ELK GEDEELTE VAN DE SOFTWARE JE NODIG HEBT OM TE REGISTREREN, MOET JE HET REGISTRATIEPROCES VOLTOOIEN DOOR ONS HUIDIGE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE INFORMATIE TE VERSTREKKEN ZOALS BEVORDERD DOOR HET TOEPASSELIJKE REGISTRATIEFORMULIER. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE EN ALLE ACTIVITEITEN DIE VOORKOMEN ONDER UW ACCOUNT. U MAG DE OPLOSSINGEN NIET GEBRUIKEN ALS U ONZE DIRECTE CONCURRENT BENT, BEHALVE MET ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. BOVENDIEN MAG U GEEN TOEGANG TOT DE OPLOSSINGEN VOOR DOELEINDEN VAN HUN BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES OF FUNCTIONALITEIT, OF VOOR ENIGE ANDERE BENCHMARKING OF CONCURRERENDE DOELEINDEN.

1. Invoering

De partijen komen overeen dat deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") het gebruik door de Klant van de PowerObjects PowerPacks Solutions regelt. De partijen komen ook overeen dat de afzonderlijke Servicevoorwaarden van PowerPacks ("ToS") het gebruik van de bijbehorende Online Services regelen voor die PowerPack-oplossingen waarvoor deze vereist zijn en hun verplichtingen uiteenzetten met betrekking tot de verwerking en beveiliging van klantgegevens en persoonlijke gegevens door de online services. Afzonderlijke voorwaarden, waaronder verschillende licentievoorwaarden, privacy- en beveiligingsvoorwaarden, zijn van toepassing op het gebruik van niet-PowerObjects-producten door de klant.

2. Definities

"We, ""Us"Of"Onze"Betekent PowerTeam LLC. of zijn gelieerde onderneming die wordt vermeld in het toepasselijke Bestelformulier.

"U"Of"Uw"Betekent het bedrijf of andere juridische entiteit waarvoor u deze Overeenkomst accepteert, en gelieerde ondernemingen van dat bedrijf of entiteit die Bestelformulieren hebben ondertekend.

"Oplossing"Betekent elk van de PowerPack-softwareoplossingen die door ons zijn gepubliceerd en die door u zijn besteld onder een bestelformulier of die u gratis zijn verstrekt.

"Service"Betekent alle online diensten die door ons beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de PowerPack-oplossingen die door u zijn besteld onder een bestelformulier of aan u zijn verstrekt in een gratis proefperiode.

"Overeenkomst"Betekent deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangepast (in overeenstemming met sectie 3.20 of 3.22 hieronder).

"ToS"Betekent de Servicevoorwaarden van PowerPacks.

"EULA'Bedoelde deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

"Merken"Betekent, met betrekking tot een van beide partijen, de naam, handelsnaam, handelsmerken en pictogrammen van een dergelijke partij.

"Documentatie"Betekent de toepasselijke gebruikershandleidingen en beleidsregels, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, toegankelijk via https://www.powerobjects.com of log in op de toepasselijke oplossingen of service.

"IngangsdatumBetekent de datum waarop u deze Overeenkomst accepteert.

"Initiële termijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.7 hieronder.

"Verlengingstermijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.7 hieronder.

"Termijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.7 hieronder.

"Bestelformulier"Betekent een besteldocument of online bestelling die de hieronder te leveren Oplossingen specificeert die is aangegaan tussen U en Ons of een van Onze Gelieerde Ondernemingen, inclusief eventuele addenda en aanvullingen daarop. Door een Bestelformulier hieronder aan te gaan, stemt een Gelieerde Onderneming ermee in gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof het een originele partij hierbij was.

"Applicatie van derden"Betekent een webgebaseerde, mobiele, offline of andere softwaretoepassingsfunctionaliteit die door u of een derde wordt geleverd en samenwerkt met een oplossing of service.

"Aanleg"Betekent elke service of omgeving van Microsoft Business Applications.

"Uw gegevens"Betekent alle gegevens, inclusief alle tekst-, geluids-, video- of afbeeldingsbestanden en software, die door of namens u aan ons worden verstrekt door gebruik van de Services of Oplossingen. Uw gegevens bevatten geen ondersteuningsgegevens.

'filiaal"Betekent, met betrekking tot een entiteit, elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een dergelijke entiteit. “Controle, "Voor de doeleinden van deze definitie: direct of indirect eigendom of zeggenschap over meer dan 50% van de stemrechten van de betreffende entiteit.

3. Voorwaarden PowerPack-oplossing
3.1 Licentieverlening

Met het oog op de betaling van de abonnementsprijs voor het recht om onze oplossingen te gebruiken en uw naleving van alle bepalingen van deze overeenkomst, verlenen wij u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze oplossingen.

3.2 Beperkingen

U mag de oplossing niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen of overdragen aan anderen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst.
De oplossing bevat onze handelsgeheimen en u mag de oplossingen niet reverse engineeren, demonteren, decompileren of vertalen, of anderszins proberen de broncode of de broncode waarmee de oplossing wordt gebruikt af te leiden, of een derde partij toestemming geven om van het voorgaande.

De hieronder verleende licentie is persoonlijk voor u en elke poging van u om een ​​van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen zal deze overeenkomst beëindigen en ongeldig maken.

U mag de oplossing of een deel daarvan op geen enkele manier verhuren, leasen, lenen, doorverkopen of distribueren, inclusief, maar niet beperkt tot, het beschikbaar stellen van de oplossing aan anderen via gedeelde toegang tot een enkele computer, een computernetwerk of door te delen toegang tot informatie, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord.

3.3 Eigendom en auteursrecht

Onze oplossingen zijn ons eigendom, indien van toepassing, en onderworpen aan toepasselijk octrooi, auteursrecht, handelsgeheimen, handelsmerken en andere eigendomsrechten. De Oplossingen worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, alleen voor gebruik onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en we behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

U erkent dat er geen eigendomsrechten op de intellectuele eigendom in de Oplossingen aan u worden overgedragen. U erkent verder dat het eigendomsrecht en de volledige eigendomsrechten op de Oplossingen onze exclusieve eigendom en / of onze leveranciers blijven en dat u geen enkel recht op de Oplossingen verwerft, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in Sectie 3.1. Alle titels en auteursrechten in en op de Oplossing (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets", opgenomen in de Oplossing), het bijbehorende gedrukte materiaal en alle kopieën van de Oplossing, zijn eigendom van ons of onze leveranciers. De oplossing wordt beschermd door auteursrechten en internationale verdragsbepalingen. U mag de gedrukte materialen die bij de oplossing worden geleverd niet kopiëren.

3.4 Free Trail

Als u zich registreert voor een gratis proefperiode, stellen we u een of meer Services gratis op proefbasis ter beschikking van:

 • Het einde van de gratis proefperiode van dertig (30) dagen waarvoor U zich heeft geregistreerd, of
 • De startdatum van door u bestelde betaalde abonnementen voor dergelijke Service (s).

Een gratis proefperiode is beperkt tot maximaal dertig (30) dagen. Bovendien kunnen we naar eigen goeddunken verder een gratis proefperiode beperken, opschorten of beëindigen als we van mening zijn dat uw activiteiten problemen, mogelijke wettelijke aansprakelijkheden veroorzaken of inconsistent handelen met de letter of de geest van deze overeenkomst of ons beleid. Aanvullende gratis proefvoorwaarden (buiten die uiteengezet in deze Overeenkomst) kunnen verschijnen op de webpagina voor gratis proefregistratie. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen en zijn juridisch bindend.

3.5 updates

We kunnen naar eigen goeddunken updates, upgrades, patches en / of nieuwe versies van de PowerPacks aan u aanbieden. Indien ons daartoe opdracht geeft, installeert u dergelijke updates, upgrades, patches en / of nieuwe versies onmiddellijk. De mogelijkheid om onze oplossingen te gebruiken, kan worden beïnvloed door minimale systeemvereisten of andere factoren.

3.6-vergoedingen en betalingen

Onze oplossingen zijn geprijsd op basis van per gebruiker en ALLE gebruikers van uw instantie (s) MOETEN een licentie hebben. U stemt ermee in de abonnementskosten te betalen voor alle gebruikers van uw instantie (s). We kunnen, naar eigen goeddunken, licenties voor uw niet-productie-instantie (s) aan u ter beschikking stellen zonder extra kosten. Dit moet worden aangevraagd via onze ondersteuningskanalen zodra u zich hebt geabonneerd op de oplossing.

U stemt ermee in om alle kosten die zijn vermeld in de bestelformulieren te betalen voor de duur van de termijn. U zult ons voorzien van geldige en bijgewerkte creditcardinformatie (als u met creditcard betaalt), of van een geldige aankooporder of alternatief document dat redelijkerwijs voor ons aanvaardbaar is. Tenzij anders aangegeven in dit document of in een Bestelformulier,

 • Tarieven zijn gebaseerd op gekochte oplossingen en abonnementen en niet op daadwerkelijk gebruik,
 • Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd
 • Gekochte hoeveelheden kunnen niet worden verlaagd tijdens de relevante termijn.

Facturen worden u ter beschikking gesteld op of rond de eerste dag van elke maand voor de PowerPacks van die maand (tenzij anders aangegeven in de bestelformulieren). Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Als u met een creditcard betaalt, gebeurt de betaling voor de oplossingen vooraf en worden de oplossingen periodiek in rekening gebracht. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van nauwkeurige en actuele creditcardgegevens. Als creditcardtoeslagen voor de oplossingen om welke reden dan ook worden geweigerd, kan het gebruik van de oplossingen worden beëindigd.

Anderhalve procent (1.5%) maandelijkse servicekosten (of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, indien minder) is verschuldigd op alle achterstallige saldi die meer dan dertig (30) dagen na de factuurdatum uitstaan. De servicekosten komen bovenop het achterstallige saldo. U betaalt ons (naar onze keuze) voor alle kosten voor het incasseren van achterstallige bedragen hieronder, inclusief redelijke advocatenkosten en incassokosten.

We behouden ons het recht voor om de kosten voor elke verlengingstermijn voor de Services te verhogen of te wijzigen. Alle kosten zijn exclusief, en u bent verantwoordelijk voor toepasselijke federale, staats- of lokale verkoop-, gebruiks-, accijns- of andere toepasselijke belastingen, anders dan belastingen op onze netto-inkomsten. U zult ons dergelijke belastingen betalen of vergoeden en wij kunnen dergelijke belastingen toevoegen aan facturen die wij aan u voorleggen.

U stemt ermee in dat uw abonnement op onze oplossingen niet afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk is van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van ons of onze agenten met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

3.7 termijn

Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door gedurende de periode die op het Bestelformulier is vermeld (de 'Eerste termijn') tenzij deze eerder wordt beëindigd op grond van Sectie 3.8. Als tijdens het registratieproces geen initiële termijn wordt gepresenteerd, wordt de initiële termijn geacht te beginnen op de ingangsdatum en eindigend op de dag vóór de eerste dag van de volgende maand na de ingangsdatum.

Na de Initiële Looptijd wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de langere van a) Initiële Looptijd of b) kalendermaand, tenzij u ons ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan het einde van de Looptijd van uw voornemen om de Overeenkomst te beëindigen na voltooiing van de Looptijd. Op verzoek bevestigt u het begin van elke verlengingstermijn schriftelijk; op voorwaarde dat niet-erkenning het bestaan ​​van de verlengingstermijn niet beïnvloedt.

3.8 Beëindiging

Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door:

 • Na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval dat deze andere partij een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst heeft begaan die dertig (30) dagen na de initiële schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk onzeker blijft, en
 • Als de andere partij het voorwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, liquidatie of overdracht ten behoeve van crediteuren.

U kunt deze Overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder reden beëindigen door het bedrijf ten minste tien (5) dagen voorafgaand aan de 1st van de maand schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen, of u kunt de overeenkomst beëindigen door op de oplossing te klikken en op 'Abonnement opzeggen' te klikken. ”. Na ontvangst van de kennisgeving van beëindiging van de Gebruiker, verlopen de licentie en de toegang van de Gebruiker tot de oplossingen op de laatste dag van de maand

Op voorwaarde dat als een dergelijke beëindiging zonder reden plaatsvindt tijdens de initiële termijn (maar niet tijdens een verlengingstermijn), u ons een vergoeding voor vervroegde beëindiging betaalt voor een bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die hieronder voor PowerPacks verschuldigd zijn voor de minste van (een ) zes (6) maanden en (b) de rest van de initiële looptijd. We zullen u voor dergelijke kosten voor vroegtijdige beëindiging factureren na ontvangst van uw kennisgeving van vroegtijdige beëindiging.

We kunnen deze Overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen als

 • U verzuimt een openstaande factuur te betalen en deze niet binnen vijf (5) dagen na de vervaldag te verhelpen, of
 • vanwege een inbreuk door u op de voorwaarden van deze overeenkomst.

Als deze overeenkomst door ons wordt beëindigd in overeenstemming met deze sectie, betaalt u alle onbetaalde kosten voor de rest van de looptijd van alle bestelformulieren. In geen geval zal beëindiging u ontheffen van uw verplichting om aan ons verschuldigde vergoedingen te betalen voor de periode voorafgaand aan de effectieve datum van beëindiging.

Meteen, maar in elk geval binnen vierentwintig (24) uur na afloop of beëindiging, verwijdert u alle materialen, tags en code die op uw website of exemplaar zijn geplaatst als onderdeel van de PowerPacks.

3.9 licentie om feedback te gebruiken

U verleent ons, onze licentiegevers en onze respectieve gelieerde ondernemingen een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie voor het gebruiken en opnemen in onze, onze licentiegevers en / of onze respectieve gelieerde partners 'oplossingen, suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback verstrekt door u of gebruikers met betrekking tot de werking van onze oplossingen, onze licentiegever of onze respectieve gelieerde ondernemingen.

Meteen, maar in elk geval binnen vierentwintig (24) uur na afloop of beëindiging, verwijdert u alle materialen, tags en code die op uw website of exemplaar zijn geplaatst als onderdeel van de PowerPacks.

3.10 Naleving van deze Overeenkomst en wetten

Jij zult

 • zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kennisgeving aan uw klanten en toestemming verkrijgen indien vereist voor gebruik van de oplossingen of gerelateerde technologie (zoals met betrekking tot monitoringfuncties), in uw privacybeleid en zoals anders vereist;
 • verantwoordelijk zijn voor uw werknemers, onderaannemers, vertegenwoordigers en agenten die de hieronder aangeboden oplossingen gebruiken;
 • voldoen aan eventuele beperkingen of beperkingen die tussen de partijen zijn overeengekomen; en
 • gebruik de oplossingen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
3.11 Vertrouwelijke informatie

Wij en U begrijpen en komen overeen dat in verband met de onderhandelingen over en de uitvoering van deze Overeenkomst, elke partij toegang heeft gehad of kan krijgen tot, of kan worden blootgesteld aan, direct of indirect, privé of vertrouwelijke informatie van de andere partij, inclusief , maar niet beperkt tot, handelsgeheimen, computerprogramma's en code, scripts, algoritmen, functies en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), technieken, processen, methodologieën, schema's, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp en functiespecificaties, analyse- en prestatie-informatie, documentatie, details van zijn producten en diensten, knowhow, ideeën en technische, zakelijke, financiële of marketinginformatie, modellen, prijzen, plannen en strategieën, evenals namen en expertise van, en informatie met betrekking tot verkopers, werknemers, consultants, klanten en prospects en alle andere informatie waarvan de ontvangende partij redelijkerwijs moet weten dat deze vertrouwelijk is t bly moet als vertrouwelijk worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking (“Vertrouwelijke informatie”).

Elke partij stemt ermee in om alle vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk te houden en te behandelen en zal de vertrouwelijke informatie met redelijke inspanningen beschermen, maar in elk geval niet minder dan dezelfde mate van zorg die een dergelijke partij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie van natuur.

De Vertrouwelijke informatie wordt niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekendgemaakt, behalve dat de ontvangende partij de Vertrouwelijke informatie of delen daarvan mag bekendmaken aan

 • haar directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers op een need-to-know-basis, zolang elke dergelijke ontvanger ermee instemt schriftelijk verplicht te zijn om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bewaren onder voorwaarden die niet minder beperkend zijn dan die welke hierin worden uiteengezet of;
 • zoals vereist door de wet, toepasselijke regelgeving of gerechtelijke procedure, op voorwaarde echter dat als de ontvangende partij verplicht is om dergelijke Vertrouwelijke informatie bekend te maken onder deze clausule (b), de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van dergelijke in afwachting van openbaarmaking en overleg plegen met de openbaarmakende partij voorafgaand aan dergelijke openbaarmaking met betrekking tot de wenselijkheid om een ​​beschermingsbevel te vragen of andere middelen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te bewaren.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen, bevat vertrouwelijke informatie geen informatie die

 • op het moment van openbaarmaking of daarna rechtmatig wordt verkregen uit algemeen beschikbare bronnen die algemeen bekend zijn bij het publiek (anders dan als gevolg van een openbaarmaking door de ontvangende partij of haar vertegenwoordigers);
 • beschikbaar is voor de ontvangende partij op niet-vertrouwelijke basis van een bron die niet en niet gebonden was door een vertrouwelijkheidsovereenkomst met betrekking tot de Vertrouwelijke informatie, of;
 • is onafhankelijk verkregen of ontwikkeld door de ontvangende partij zonder zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of enige federale of nationale wet te schenden, en zonder enige Vertrouwelijke informatie te gebruiken.

Deze sectie vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling en / of niet-openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie; op voorwaarde echter dat alle informatie die op grond van die eerdere overeenkomst is bekendgemaakt, als Vertrouwelijke informatie wordt beschouwd en wordt beschermd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof deze Overeenkomst ten tijde van dergelijke openbaarmaking van kracht was.

3.12 Garanties

U vertegenwoordigt en garandeert dat

 • U hebt het recht om deze Overeenkomst aan te gaan en Uw verplichtingen hieronder uit te voeren op de manier die door deze Overeenkomst wordt overwogen en de persoon die deze Overeenkomst aanvaardt, is bevoegd en gemachtigd om U te binden,
 • Deze overeenkomst is niet en zal tijdens de looptijd niet in strijd zijn met enige andere overeenkomst die door u is aangegaan,
 • gebruik van de Oplossingen (of enige resultaten van de Oplossingen, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van klantgegevens) door U zal geen toepasselijke wetgeving of Uw privacybeleid schenden, en

Wij verklaren en garanderen dat de Oplossing substantieel zal voldoen aan de beschrijving ervan in de toepasselijke Documentatie. Deze beperkte garantie is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 • het is alleen van toepassing tijdens de Looptijd ("Garantieperiode");
 • impliciete garanties, garanties of voorwaarden die wettelijk niet kunnen worden afgewezen, gelden alleen gedurende de garantieperiode;
 • deze beperkte garantie dekt geen problemen veroorzaakt door ongeval, misbruik of gebruik van de Oplossing op een manier die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of die het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle;
 • deze beperkte garantie is niet van toepassing op problemen die worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de minimale systeemvereisten;

Als u ons binnen de garantieperiode op de hoogte stelt dat een oplossing niet voldoet aan de beperkte garantie, zullen wij dat naar onze keuze ook doen

 • het betaalde bedrag voor de Oplossing retourneren tijdens (i) de Looptijd of (ii) de drie (3) maand voorafgaand aan de levering van de Kennisgeving aan Ons, indien deze korter is, of;
 • update een dergelijke oplossing om deze conform te maken. Dit zijn uw enige rechtsmiddelen voor schending van de beperkte garantie, tenzij andere rechtsmiddelen vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving.

TIJDENS EEN GRATIS PROEF WORDT DE OPLOSSING "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE.

BEHALVE ZOALS HIERIN VERSTREKT, GEEFT GEEN ENKELE PARTIJ ENIGE VORMIGE GARANTIE, OF HET EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS IS, EN ELKE PARTIJ ONDERSCHEIDEN, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE IMPLICIETE IMPLICIETE VERPLICHTE GEVOLGSCHADEVERGOEDING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ GARANDEREN, GARANDEREN OF DOEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK OF DE VOORDELEN VAN DE OPLOSSINGEN, OF ALLE DAARVAN BEVATTE INFORMATIE OF ANDERSZINS VERVOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

WIJ GARANDEREN NIET DAT DE OPLOSSING (EN) FOUTLOOS ZIJN, DAT HUN WERKING ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT OPLOSSING (EN) AAN BIJZONDERE GEBRUIKERSVEREISTEN VOLDOET. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE EN BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE OPLOSSING (EN) VOLDOEN AAN CERTIFICATIEVEREISTEN VAN ENIGE REGELGEVENDE AUTORITEIT OF ANDERE VERENIGINGSVERGUNNINGSAGENTSCHAP, BINNEN OF BUITEN DE VERENIGDE STATEN

ONS PERSONEEL IS NIET GEACHTIG OM UITBREIDING, WIJZIGING OF AANVULLING OP DEZE BEPERKING OF DE UITSLUITING VAN GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST TE MAKEN. ONZE UITDRUKKELIJKE GARANTIES ZULLEN NIET WORDEN VERLENGD, VERMINDERD OF BEÏNVLOED DOOR, EN GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID ZAL VOORTVLOEIEN UIT ONZE ONZE RETOURNERENDE TECHNISCHE OF ANDERE ADVIES IN VERBAND MET DE DIENSTEN.

3.13 Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE VOOR UW AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF SOFTWARE IN OVERTREDING VAN DE SECTIES 3.1, 3.2, OF 3.10 HIERBOVEN, OF VOOR AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT EEN SCHENDING VAN SECTIE 3.11 HIERBOVEN, ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, VERLIES OF VERTRAGING VAN GEBRUIK, VERLIES VAN BEDRIJF, VERLIES VAN ONTVANGSTEN OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN. GEEN PARTIJ IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE OORZAAK OF CLAIM DIE OOK UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIT OF VERBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST DIE WIJ HIERONDER BETAALD ZIJN TIJDENS DE TWAALF (12) MAAND PERIODE DIE ONMIDDELLIJK DEZE DATUM WELKE VOORAFGAAND AAN DIE DATA. .

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OF DE OORZAAK OORZAAK IN CONTRACT, IN STORT OF ANDERSZINS VOORKOMT EN NIETS HET ONTBREKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN VERHAAL OF NALATIGHEID BEVAT. IN HET GEVAL DAT TOEPASSELIJK RECHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING NIET TOEGESTAAN ZOALS HIERBOVEN VOORGESCHREVEN, ZULLEN DEZE BEPERKINGEN ALLEEN ALS VOOR ZOVER NODIG WORDEN GEWIJZIGD OM AAN TOEPASSELIJK RECHT TE VOLDOEN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ ONZE PRIJZEN HEBBEN VASTGESTELD EN MET BETREKKING TOT DE HIERIN GENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DEZE OVEREENKOMST ZIJN INGEVOERD, DIE HET RISICO TUSSEN ONS EN U EN EEN BASIS VAN DE KOOPJE TUSSEN DE PARTIJEN TOEWIJZEN.

3.14 vergoeding

We zullen u verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen u is ingesteld of ingesteld door een derde partij die beweert dat een oplossing inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij (een 'claim tegen u'), en zullen u vrijwaren van enige schadevergoeding, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk aan u zijn toegekend als gevolg van of voor bedragen die door u zijn betaald in het kader van een door ons schriftelijk goedgekeurde schikking tegen een claim tegen u, op voorwaarde dat u

 • ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen u,
 • ons enige controle geven over de verdediging en afwikkeling van de claim tegen u (behalve dat we geen claim tegen u kunnen afwikkelen tenzij deze u onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontheft), en
 • ons alle redelijke assistentie verlenen, op onze kosten.

Als we informatie ontvangen over een inbreuk of onrechtmatige bewering met betrekking tot een Soluiton, kunnen we naar eigen goeddunken en zonder kosten voor u (i) de oplossing wijzigen zodat niet langer wordt beweerd dat deze inbreuk maakt op of ongepast is, zonder onze garanties te schenden onder Sectie 3.12 (b) hierboven, (ii) een licentie verkrijgen voor uw voortgezette gebruik van die Oplossing in overeenstemming met deze Overeenkomst, of (iii) Uw abonnementen voor die Oplossing beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen en u een terugbetaling doen vooruitbetaalde vergoedingen voor de resterende duur van de beëindigde abonnementen. De bovenstaande verdedigings- en vrijwaringsverplichtingen zijn niet van toepassing voor zover een claim tegen u voortvloeit uit uw gegevens of uw gebruik van de oplossing in strijd met deze overeenkomst, de documentatie of toepasselijke bestelformulieren.

U zult ons verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die door een derde tegen ons is ingesteld of ingesteld tegen bewering dat een van uw gegevens inbreuk maakt op of misbruik maakt van dergelijke intellectuele eigendomsrechten van derden, of voortkomt uit uw gebruik van de oplossing in strijd met de Overeenkomst, de Documentatie, de Bestelformulieren of de toepasselijke wetgeving (elk een “Claim tegen ons”), en u zult ons schadeloos stellen voor alle schade, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk aan ons zijn toegewezen als gevolg van of voor bedragen die zijn betaald door Ons onder een schikking die door u schriftelijk is goedgekeurd, een claim tegen ons, op voorwaarde dat we (a) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen ons, (b) u volledige controle geven over de verdediging en schikking van de claim tegen ons ( behalve dat u geen claim tegen ons kunt schikken, tenzij het ons onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontheft), en (c) u alle redelijke assistentie verlenen, op uw kosten.

Deze Sectie 3.14 vermeldt de enige aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij en de exclusieve remedie van de schadeloosgestelde partij tegen de andere partij voor elke vorm van inbreuk op intellectueel eigendom of verduistering beschreven in deze Sectie 3.14.

3.15 onafhankelijke applicaties

Van tijd tot tijd kunnen softwareapplicaties van derden, plug-in of andere add-on online applicaties die integreren, samenwerken of communiceren met onze oplossingen ("Applicaties") beschikbaar komen. Als u ervoor kiest om een ​​applicatie te installeren, te openen of in te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de externe applicatieprovider toegang kan verkrijgen tot uw accountgegevens en informatiegegevens zoals vereist voor de samenwerking of integratie van een dergelijke applicatie en applicaties die niet worden onderhouden, bewaakt, getest , gecontroleerd, goedgekeurd, verstrekt, geverifieerd, gevalideerd of beoordeeld door Ons.

Dienovereenkomstig zijn dergelijke Toepassingen onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden en worden deze niet beschouwd als Oplossingen onder deze Overeenkomst. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor schade, verlies, kosten of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van dergelijke applicaties.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJ WIJZEN WIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DERGELIJKE TOEPASSINGEN TE GEBRUIKEN EN DE PRESTATIES OF NIET-PRESTATIES VAN DERGELIJKE TOEPASSINGEN (INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE).

Wij zijn niet verplicht dergelijke Toepassingen te controleren en hebben geen controle over de inhoud, berichten of informatie die in dergelijke Toepassingen wordt aangetroffen en wijzen met name elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke inhoud, berichten of informatie. We controleren of beheersen de beperkingen, opschorting of beëindiging van dergelijke Toepassingen niet en wijzen specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke beperkingen, opschorting of beëindiging.

3.16 Beta-oplossingen

Van tijd tot tijd kunnen we diensten of functionaliteit aan u ter beschikking stellen om naar uw keuze te proberen zonder extra kosten, die duidelijk wordt aangeduid als bèta, pilot, limited release, preview van ontwikkelaar, niet-productie, evaluatie of een vergelijkbare beschrijving (gezamenlijk 'Beta-oplossingen').

U kunt ervoor kiezen om dergelijke Beta-oplossingen te proberen of niet naar eigen goeddunken. Beta-oplossingen zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. Beta-oplossingen worden niet beschouwd als 'oplossingen' onder deze overeenkomst, maar alle beperkingen, ons voorbehoud van rechten en uw verplichtingen met betrekking tot de oplossingen en het gebruik van gerelateerde applicaties, zijn ook van toepassing op uw gebruik van Beta-oplossingen.

Tenzij anders vermeld, loopt elke proefperiode van de Beta-oplossing af op de eerste van een jaar na de startdatum van de proef of de datum waarop een versie van de Beta-oplossing algemeen beschikbaar wordt zonder de toepasselijke Beta Services-aanduiding. We kunnen de Beta-oplossing te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen en ze nooit algemeen beschikbaar maken.

WIJ BIEDEN BETA-OPLOSSINGEN AAN "ZOALS ZE ZIJN" EN ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR SCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET EEN BETA-SERVICE.

3.17 Toepasselijk recht, jurisdictie en locatie

Deze EULA wordt voor alle doeleinden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Minnesota, aangezien deze wetten worden toegepast op contracten die door inwoners van Minnesota volledig in Minnesota worden gesloten. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, wordt aanhangig gemaakt bij een federale rechtbank in Minneapolis, Minnesota of in de staatsrechtbank in Hennepin County, Minnesota, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank in een dergelijke rechtszaak, actie of procedure en ziet af van enig recht dat het kan hebben om de locatie van een dergelijke rechtszaak, actie of procedure over te dragen of te wijzigen, behalve dat in verband met een rechtszaak, actie of procedure die is begonnen in een staatsrechtbank, behoudt elke partij het recht om een ​​dergelijke rechtszaak, actie of procedure voor de federale rechtbank te verwijderen voor zover toegestaan.

3.18-afstandsverklaring

Geen verzuim om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde in de toekomst tenzij een dergelijke verklaring van afstand hierin voorziet.

3.19 scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht en wordt de niet-afdwingbare bepaling zo uitgelegd dat deze afdwingbaar wordt terwijl de intentie van de partijen zo dicht mogelijk wordt benaderd.

3.20 volledige overeenkomst; Rangorde

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze oplossingen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of representaties, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Tenzij anders bepaald in Sectie 3.22 hieronder, zal geen enkele wijziging, wijziging of afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend / aanvaard door de partij tegen wie de wijziging, wijziging of afstand moet worden gedaan. De partijen komen overeen dat elke voorwaarde of voorwaarde die wordt vermeld in uw inkooporder of in enige andere documentatie van uw bestelling (exclusief bestelformulieren) ongeldig is. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de volgorde van prioriteit: (1) het toepasselijke Bestelformulier, (2) deze Overeenkomst en (3) de Documentatie.

3.21 Diversen

We hebben het recht om de Oplossing te allen tijde te beëindigen door kennisgeving aan U naar eigen goeddunken.

Deze Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Deze Overeenkomst (inclusief de Bestelformulieren) mag niet door U (al dan niet van rechtswege) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden toegewezen, zodat deze toestemming niet onredelijk wordt onthouden. We kunnen deze overeenkomst (inclusief de bestelformulieren) toewijzen zonder uw toestemming of kennisgeving aan u.

De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

3.22-wijzigingen

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden aangebracht. De gewijzigde overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen op onze website en u gaat akkoord met de nieuwe geplaatste overeenkomst door het gebruik van de services voort te zetten. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen die van wezenlijk belang zijn voor uw gebruik van de oplossingen, die kennisgeving kan worden verstrekt via e-mail of een kennisgeving die op uw account wordt geplaatst. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst, is uw enige remedie om (a) te stoppen met het gebruik van de services en gerelateerde software, evenals een gratis proefperiode (indien van toepassing), en (b) deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden, in welk geval wij vooruitbetaalde vergoedingen aan u terugbetalen. De titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zullen de betekenis hiervan niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3.23 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en ofwel met de hand, e-mail (ontvangstbevestiging in het geval van kennisgevingen van u aan ons), gecertificeerde e-mail (retourbevestiging, portokosten vooraf betaald), fax (met bewijsmateriaal) worden bezorgd van een succesvolle verzending), of landelijk erkende bezorgservice voor overnachtingen. Alle verzendkosten vooraf betaald. Kennisgevingen van ons aan u worden verstrekt aan de contactgegevens die we voor u hebben opgeslagen.

Kennisgevingen van u aan ons worden verstrekt aan PowerTeam LLC., 718 Washington Ave N, Suite #101
Minneapolis, MN 55401, Verenigde Staten. Tav: Chief Financial Officer of, indien per e-mail, naar support@hcl-powerobjects.com. Al dergelijke kennisgevingen aan ons zijn van kracht op de datum die daadwerkelijk is ontvangen, of in het geval van gemailde kennisgevingen, drie (3) werkdagen (of zeven (7) werkdagen in het geval van een internationale mailing) na een dergelijke mailing.

Bovenstaande adressen / contactgegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door voorafgaande schriftelijke kennisgeving zoals hierboven aangegeven.