PowerPack Services voor Microsoft Business-toepassingen

Servicevoorwaarden voor PowerTeam LLC. (DBA PowerObjects)

DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN WIJZIGINGEN DIE HUN (IN OVEREENSTEMMING MET SECTIE 3.28 OF 3.31 HIERONDER) WORDEN GEMAAKT, STELLEN VAN TIJD TOT TIJD EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONS EN DAT U UW OVERNAME EN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN BEHEERT. ALS U REGISTREREN VOOR EEN GRATIS PROEF VOOR ONZE DIENSTEN, ZULLEN DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OOK DIE GRATIS PROEF BEPALEN.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, OF DOOR OP EEN DOOS TE KLIKKEN DIE UW AANVAARDING VERKLAART OF DOOR EEN BESTELFORMULIER (ZOALS HIERONDER BEPAALD) UIT TE VOEREN DIE DEZE OVEREENKOMST VERWIJDERT, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT ALS EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE WETTELIJKE ENTITEIT, GAAT U VERTEGENWOORDIG DAT U DE AUTORITEIT HEEFT OM DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN EN HAAR AANGELEGENHEDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, WAARIN DE VOORWAARDEN "U" OF "UW" VERWIJZEN NAAR DERGELIJKE ENTITEIT EN HAAR AANGELEGENHEDEN. ALS U GEEN DERGELIJKE AUTORITEIT HEEFT, OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MOET U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN DE SERVICES NIET GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST IS EFFECTIEF TUSSEN U EN ONS OP DE EFFECTIEVE DATUM (ZOALS HIERONDER BEPAALD).

ALS EEN GEDEELTE VAN DE DIENSTEN VERPLICHT IS OM TE REGISTREREN, MOET U HET REGISTRATIEPROCES VOLTOOIEN DOOR ONS HUIDIGE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE INFORMATIE TE VERSTREKKEN ZOALS DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE REGISTRATIEFORMULIER WORDT VERMELD. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE EN ALLE ACTIVITEITEN DIE VOORKOMEN ONDER UW ACCOUNT. U KUNT GEEN TOEGANG TOT DE SERVICES ALS U ONZE DIRECTE CONCURRENT BENT, BEHALVE MET ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. BOVENDIEN MAG U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT DE DIENSTEN VOOR TOEPASSINGEN VOOR HET BEWAKEN VAN HUN BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES OF FUNCTIONALITEIT, OF VOOR ENIGE ANDERE BENCHMARKING OF CONCURRERENDE DOELEINDEN.

1. Invoering

De partijen komen overeen dat deze Servicevoorwaarden ("ToS") het gebruik van de PowerObjects PowerPack-services door de klant regelen en hun verplichtingen uiteenzetten met betrekking tot de verwerking en beveiliging van uw gegevens en persoonlijke gegevens door de services. De partijen komen ook overeen dat, tenzij er een afzonderlijke Professional Services-overeenkomst bestaat, deze Gebruiksvoorwaarden de levering van Professional Services en de verwerking en beveiliging van Ondersteuningsgegevens en Persoonsgegevens in verband met die bepaling regelen. De partijen komen ook overeen dat de afzonderlijke PowerPacks-licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") de licentiëring van de PowerPack-oplossingen en alle door ons geleverde software voor het gebruik van de Services regelt. Afzonderlijke voorwaarden, waaronder verschillende licentievoorwaarden, privacy- en beveiligingsvoorwaarden, zijn van toepassing op het gebruik van niet-PowerObjects-producten door de klant.

2. Definities

"We, ""Us"Of"Onze"Betekent PowerTeam LLC. DBA PowerObjects of zijn gelieerde onderneming die wordt vermeld in het toepasselijke Bestelformulier.

"U"Of"Uw"Betekent het bedrijf of andere juridische entiteit waarvoor u deze Overeenkomst accepteert, en gelieerde ondernemingen van dat bedrijf of entiteit die Bestelformulieren hebben ondertekend.

"Oplossing"Betekent elk van de PowerPack-softwareoplossingen die door ons zijn gepubliceerd en die door u zijn besteld onder een bestelformulier of die u gratis zijn verstrekt.

"Service"Betekent alle online diensten die door ons beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de PowerPack-oplossingen die door u zijn besteld onder een bestelformulier of aan u zijn verstrekt in een gratis proefperiode.

"Overeenkomst"Betekent deze Servicevoorwaarden, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of aangepast (in overeenstemming met Sectie 3.28 of 3.31 hieronder).

"ToS'Betekent deze Servicevoorwaarden.

"EULA"Betekent de PowerPacks-licentieovereenkomst voor eindgebruikers

"Merken"Betekent, met betrekking tot een van beide partijen, de naam, handelsnaam, handelsmerken en pictogrammen van een dergelijke partij.

"Documentatie"Betekent de toepasselijke gebruikershandleidingen en het beleid, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, toegankelijk via https://www.powerobjects.com of log in op de toepasselijke Service.

"IngangsdatumBetekent de datum waarop u deze Overeenkomst accepteert.

"Initiële termijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.4 hieronder.

"Verlengingstermijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.4 hieronder.

"Termijn"Heeft de betekenis die wordt vermeld in Sectie 3.4 hieronder.

"Bestelformulier"Betekent een besteldocument of online bestelling die de hieronder te leveren Diensten of Oplossingen specificeert die is aangegaan tussen u en ons of een van onze gelieerde ondernemingen, inclusief eventuele addenda en aanvullingen daarop. Door een Bestelformulier hieronder aan te gaan, stemt een Gelieerde Onderneming ermee in gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof het een originele partij hierbij was.

"Applicatie van derden"Betekent een webgebaseerde, mobiele, offline of andere softwaretoepassingsfunctionaliteit die door u of een derde wordt geleverd en samenwerkt met een service.

"Aanleg"Betekent elke service of omgeving van Microsoft Business Applications.

"Kwaadaardige code"Betekent code, bestanden, scripts, agenten of programma's die bedoeld zijn om de werking van de computer van een ander of eigendom van een ander te beschadigen, inclusief bijvoorbeeld virussen, wormen, tijdbommen, cancelbots en Trojaanse paarden.

"Externe gebruiker"Betekent een gebruiker van een Online Dienst die geen werknemer, onsite contractant of onsite agent van Klant of zijn Gelieerde Ondernemingen is.

"beta"Betekent preview, bèta of andere pre-releasefuncties, oplossingen en services die door ons worden aangeboden voor optionele evaluatie.

"Uw gegevens"Betekent alle gegevens, inclusief alle tekst-, geluids-, video- of afbeeldingsbestanden en software, die door of namens u aan ons worden verstrekt door gebruik van de Services en oplossingen. Uw gegevens bevatten geen ondersteuningsgegevens.

"Persoonsgegevens"Betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Professional Services”Betekent onze technische ondersteuning en adviesdiensten (bijvoorbeeld voor gegevensmigratie) met betrekking tot een PowerPack-service.

"Algemene Verordening Gegevensbescherming"Of" AVG "Betekent Verordening (EU) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 2016 april 95 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 46 / XNUMX / EG.

"AVG-voorwaarden"Betekent de voorwaarden in Sectie 7 Bijlage, waaronder Wij bindende verplichtingen aangaan met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zoals vereist door Artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

"Standaard contractuele clausules"Betekent de standaard gegevensbeschermingsclausules voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers gevestigd in derde landen die niet voor een adequaat niveau van gegevensbescherming zorgen, zoals beschreven in artikel 46 van de AVG. De standaardcontractbepalingen staan ​​in sectie 6-bijlage.

"subverwerker"Betekent andere processors die door Ons worden gebruikt om gegevens te verwerken.

"Ondersteunende gegevens"Betekent alle gegevens, inclusief alle tekst, geluid, video, afbeeldingsbestanden of software, die door of namens de Klant aan Microsoft worden verstrekt (of die de Klant Microsoft machtigt om via een Online Service te verkrijgen) via een overeenkomst met Microsoft om technische ondersteuning voor online services die onder deze overeenkomst vallen.

De voorwaarden "betrokkene","verwerking","processor"En"toezichthoudende autoriteit'Zoals hierin gebruikt, hebben de betekenis die wordt gegeven in de AVG en de termen'gegevens importeur"En"gegevensexporteur'De betekenis hebben die wordt gegeven in de standaardcontractbepalingen.

3. Algemene servicevoorwaarden
3.1 Free Trail

Als u zich registreert voor een gratis proefperiode, stellen we u een of meer Services gratis op proefbasis ter beschikking van:

 • Het einde van de gratis proefperiode van één (1) maand waarvoor u zich heeft geregistreerd, of
 • De startdatum van door u bestelde betaalde abonnementen voor dergelijke Service (s).

Een gratis proefperiode is beperkt tot maximaal één (1) maand. Bovendien kunnen we naar eigen goeddunken verder een gratis proefperiode beperken, opschorten of beëindigen als we van mening zijn dat uw activiteiten problemen, mogelijke wettelijke aansprakelijkheden veroorzaken of inconsistent handelen met de letter of de geest van deze overeenkomst of ons beleid. Aanvullende gratis proefvoorwaarden (buiten die uiteengezet in deze Overeenkomst) kunnen verschijnen op de webpagina voor gratis proefregistratie. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen en zijn juridisch bindend.

Alle gegevens die u tijdens uw gratis proefperiode in de PowerPacks invoert, gaan permanent verloren, tenzij u een abonnement op dezelfde services koopt als die waarop de gratis proefperiode betrekking heeft of dergelijke gegevens (indien van toepassing) exporteert vóór het einde van de gratis proefperiode.

Ondersteuning tijdens de gratis proefperiode wordt niet op 24 × 7-basis geboden en is beperkt zoals uiteengezet op onze website. Raadpleeg de documentatie van de betreffende Service tijdens de gratis proefperiode, zodat u bekend raakt met de functies en functies van de Services voordat u uw aankoop doet.

ONTZETTEND HOOFDSTUK 3.12, TIJDENS DE GRATIS PROEF WORDEN DE DIENSTEN ZONDER GARANTIE ALS ZODANIG GELEVERD.

3.2-services

Als u een betaald abonnement voor Services hebt besteld, zullen we:

 • Stel de geabonneerde Services voor u beschikbaar overeenkomstig deze Servicevoorwaarden en de toepasselijke Bestelformulieren.
 • Biedt u standaard gratis standaardondersteuning voor de Services en / of verbeterde ondersteuning indien gekocht, in elk geval zoals beschreven op onze website.
 • Gebruik commercieel redelijke inspanningen om de Services 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken, behalve voor:
  • geplande uitvaltijd (waarvan We vooraf een elektronische kennisgeving zullen doen zoals voorzien in de documentatie), en
  • een geval van overmacht beschreven in Sectie 15 hieronder.
3.3-vergoedingen en betalingen

Onze services zijn geprijsd op basis van per gebruiker en ALLE gebruikers van uw instantie (s) MOETEN een licentie hebben. U stemt ermee in de abonnementskosten te betalen voor alle gebruikers van uw instantie (s). We kunnen naar eigen goeddunken Services aan u beschikbaar stellen voor uw niet-productie-instantie (s) zonder extra kosten. Dit moet worden aangevraagd via onze ondersteuningskanalen zodra u zich hebt geabonneerd op de services.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen die zijn vermeld in de Bestelformulieren, voor de duur van de Termijn. U zult ons voorzien van geldige en bijgewerkte creditcardinformatie (als u met creditcard betaalt), of van een geldige aankooporder of alternatief document dat redelijkerwijs voor ons aanvaardbaar is. Tenzij anders aangegeven in dit document of in een Bestelformulier,

 • Tarieven zijn gebaseerd op gekochte Services en abonnementen en niet op daadwerkelijk gebruik,
 • Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd
 • Gekochte hoeveelheden kunnen niet worden verlaagd tijdens de relevante termijn.

Facturen worden u ter beschikking gesteld op of rond de eerste dag van elke maand voor de PowerPacks van die maand (tenzij anders aangegeven in de bestelformulieren). Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Als u met een creditcard betaalt, gebeurt de betaling voor de PowerPacks op een voorafbetaalde basis en betaalt u periodiek voor de PowerPacks en bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van nauwkeurige en actuele creditcardgegevens. Als creditcardkosten voor de Services om welke reden dan ook worden geweigerd, kan het gebruik van de PowerPacks worden beëindigd.

Anderhalve procent (1.5%) maandelijkse servicekosten (of het hoogste wettelijk toegestane bedrag, indien minder) is verschuldigd op alle achterstallige saldi die meer dan dertig (30) dagen na de factuurdatum uitstaan. De servicekosten komen bovenop het achterstallige saldo.

U betaalt ons (naar onze keuze) voor alle kosten voor het incasseren van achterstallige bedragen hieronder, inclusief redelijke advocatenkosten en incassokosten.

We behouden ons het recht voor om de kosten voor elke verlengingstermijn voor de Services te verhogen of te wijzigen. Alle kosten zijn exclusief, en u bent verantwoordelijk voor toepasselijke federale, staats- of lokale verkoop-, gebruiks-, accijns- of andere toepasselijke belastingen, anders dan belastingen op onze netto-inkomsten. U zult ons dergelijke belastingen betalen of vergoeden en wij kunnen dergelijke belastingen toevoegen aan facturen die wij aan u voorleggen.

U stemt ermee in dat uw abonnement op Services niet afhankelijk is van de levering van toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk is van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van Ons of onze agenten met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies.

3.4 termijn

Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht gedurende de termijn die op het Bestelformulier is vermeld (de "Initiële Termijn") tenzij eerder beëindigd op grond van Sectie 3.5 hieronder. Als tijdens het registratieproces geen initiële looptijd wordt gepresenteerd, wordt de initiële looptijd geacht te beginnen op de ingangsdatum en eindigend op de dag vóór de één (1) maand verjaardag van de ingangsdatum.

Na de Initiële Looptijd wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de langere van a) Initiële Looptijd of b) kalendermaand, tenzij u ons ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan het einde van de Looptijd van uw voornemen om de Overeenkomst te beëindigen na voltooiing van de Looptijd. Op verzoek bevestigt u het begin van elke verlengingstermijn schriftelijk; op voorwaarde dat niet-erkenning het bestaan ​​van de verlengingstermijn niet beïnvloedt.

3.5 Beëindiging

Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door:

 • Na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval dat deze andere partij een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst heeft begaan die dertig (30) dagen na de initiële schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk onzeker blijft, en
 • Als de andere partij het voorwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, liquidatie of overdracht ten behoeve van crediteuren.

U kunt deze Overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder reden beëindigen door het Bedrijf ten minste tien (5) dagen voorafgaand aan de 1st van de maand schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen, of u kunt de Overeenkomst beëindigen door op 'Opzeggen' te klikken ”. Na ontvangst van de kennisgeving van beëindiging door de Gebruiker, verlopen de licentie en de toegang van de Gebruiker tot de Service (s) op de laatste dag van de maand

Op voorwaarde dat als een dergelijke beëindiging zonder reden plaatsvindt tijdens de Initiële Termijn (maar niet tijdens een Verlengingstermijn), U Ons een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging betaalt voor een bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn voor Services hieronder voor de minste van (een ) zes (6) maanden en (b) de rest van de initiële looptijd. We zullen u voor dergelijke kosten voor vroegtijdige beëindiging factureren na ontvangst van uw kennisgeving van vroegtijdige beëindiging.

We kunnen deze Overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen als

 • U verzuimt een openstaande factuur te betalen en deze niet binnen vijf (5) dagen na de vervaldag te verhelpen, of
 • vanwege een inbreuk door u op de voorwaarden van deze overeenkomst.

Als deze overeenkomst door ons wordt beëindigd in overeenstemming met deze sectie, betaalt u alle onbetaalde kosten voor de rest van de looptijd van alle bestelformulieren. In geen geval zal beëindiging u ontheffen van uw verplichting om aan ons verschuldigde vergoedingen te betalen voor de periode voorafgaand aan de effectieve datum van beëindiging.

Meteen, maar in elk geval binnen vierentwintig (24) uur na afloop of beëindiging, verwijdert u alle materialen, tags en code die op uw website of exemplaar zijn geplaatst als onderdeel van de Services en oplossingen.

3.6-licentie

Zolang u zich volledig aan deze overeenkomst houdt, verlenen wij u gedurende de looptijd een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de services en alle oplossingen ('Software' ) verstrekt door Ons voor toegang tot de Services, uitsluitend voor doeleinden (zoals van toepassing) voor communicatie met, interactie met en levering van inhoud aan eindgebruikers.

Meteen, maar in elk geval binnen vierentwintig (24) uur na afloop of beëindiging, verwijdert u alle materialen, tags en code die op uw website of exemplaar zijn geplaatst als onderdeel van de PowerPacks.

3.7 licentie om feedback te gebruiken

U verleent ons, onze licentiegevers en onze respectieve gelieerde ondernemingen een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie voor het gebruiken en opnemen in de diensten van onze, onze licentiegevers en / of onze respectieve gelieerde ondernemingen, elke suggestie, verzoek tot verbetering, aanbeveling, correctie of andere feedback verstrekt door u of gebruikers met betrekking tot de werking van onze diensten en oplossingen, onze licentiegever of onze respectieve gelieerde ondernemingen.

Meteen, maar in elk geval binnen vierentwintig (24) uur na afloop of beëindiging, verwijdert u alle materialen, tags en code die op uw website of exemplaar zijn geplaatst als onderdeel van de PowerPacks.

3.8-licentie om uw gegevens te hosten en toepassingen van derden te gebruiken

U verleent ons, onze licentiegevers en onze respectieve gelieerde ondernemingen en toepasselijke contractanten een wereldwijde, tijdelijke licentie voor het hosten, kopiëren, verzenden en weergeven van uw gegevens, en alle applicaties van derden en programmacode voor gebruik door u met de services, zoals redelijkerwijs noodzakelijk voor ons en onze licentiegevers om de services te leveren in overeenstemming met deze overeenkomst. Behoudens de beperkte licenties die hierin worden verleend, verwerven wij geen rechten, titels of belangen van u of uw licentiegevers onder deze overeenkomst in of voor uw gegevens, toepassing van derden of dergelijke programmacode.

3.9 gebruiksbeperkingen

Je zal niet

 • Software, en / of Services wijzigen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren, of een andere partij veroorzaken of toestaan ​​om Software, en / of Services aan te passen, decompileren, demonteren of reverse engineeren;
 • de intellectuele eigendom van onze of onze licentiegever in sublicentie geven aan derden of de services of oplossingen aan derden verkopen, doorverkopen, verhuren, in sublicentie geven of leasen;
 • proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een Service of de bijbehorende systemen of netwerken, of anderszins de licentieverlening of beperkingen zoals uiteengezet in Sectie 6 hierboven te schenden;
 • gebruik de Services om kwaadaardige code of inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of martelend materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden dat in strijd is met de privacyrechten van derden;
 • de integriteit of prestaties van de Services of de gegevens van derden die daarin zijn opgenomen verstoren of verstoren;
 • proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Services of hun gerelateerde systemen of netwerken;
 • tags, codes die zijn geplaatst als onderdeel van de Services wijzigen, kopiëren, verplaatsen of verwijderen, behalve zoals voorzien in Sectie 5;
 • plaats tags op webpagina's die niet vooraf schriftelijk door ons zijn goedgekeurd;
 • directe of indirecte toegang tot of gebruik van services toestaan ​​op een manier die een contractuele gebruikslimiet omzeilt, of services gebruiken voor toegang tot of gebruik van intellectueel eigendom van onze of onze licentiegever, behalve zoals toegestaan ​​onder deze overeenkomst, een bestelformulier of de documentatie; of
 • oneigenlijk gebruik maken van Diensten of Oplossingen, of gebruik de Diensten of Oplossingen, om concurrerende producten of diensten te creëren, of het intellectuele eigendom van Onze of Onze licentiegever te wijzigen of het intellectuele eigendom van Onze of Onze licentiegever te gebruiken, tenzij hierin anders is toegestaan ​​of anderszins door Ons is overeengekomen in een ondertekend schrijven.

Elk gebruik van de Services in strijd met deze Overeenkomst, Documentatie of Bestelformulieren door u of Gebruikers dat naar onze mening de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van de Services bedreigt, kan leiden tot Onze onmiddellijke opschorting van de Services.

3.10 Naleving van deze Overeenkomst en wetten

Jij zult

 • zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kennisgeving aan uw klanten en toestemming verkrijgen indien vereist voor gebruik van de Services of gerelateerde technologie (zoals met betrekking tot monitoringfuncties), in Uw privacybeleid en zoals anders vereist;
 • verantwoordelijk zijn voor uw werknemers, onderaannemers, vertegenwoordigers en agenten die de hieronder aangeboden Services gebruiken;
 • voldoen aan eventuele beperkingen of beperkingen die tussen de partijen zijn overeengekomen; en
 • gebruik de Services in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
3.11 Vertrouwelijke informatie

Wij en U begrijpen en komen overeen dat in verband met de onderhandelingen over en de uitvoering van deze Overeenkomst, elke partij toegang heeft gehad of kan krijgen tot, of kan worden blootgesteld aan, direct of indirect, privé of vertrouwelijke informatie van de andere partij, inclusief , maar niet beperkt tot, handelsgeheimen, computerprogramma's en code, scripts, algoritmen, functies en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), technieken, processen, methodologieën, schema's, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp en functiespecificaties, analyse- en prestatie-informatie, documentatie, details van zijn producten en diensten, knowhow, ideeën en technische, zakelijke, financiële of marketinginformatie, modellen, prijzen, plannen en strategieën, evenals namen en expertise van, en informatie met betrekking tot verkopers, werknemers, consultants, klanten en prospects en alle andere informatie waarvan de ontvangende partij redelijkerwijs moet weten dat deze vertrouwelijk is t bly moet als vertrouwelijk worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking (“Vertrouwelijke informatie”).

Elke partij stemt ermee in om alle vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk te houden en te behandelen en zal de vertrouwelijke informatie met redelijke inspanningen beschermen, maar in elk geval niet minder dan dezelfde mate van zorg die een dergelijke partij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie van natuur.

De Vertrouwelijke informatie wordt niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekendgemaakt, behalve dat de ontvangende partij de Vertrouwelijke informatie of delen daarvan mag bekendmaken aan

 • haar directeuren, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers op een need-to-know-basis, zolang elke dergelijke ontvanger ermee instemt schriftelijk verplicht te zijn om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bewaren onder voorwaarden die niet minder beperkend zijn dan die welke hierin worden uiteengezet of;
 • zoals vereist door de wet, toepasselijke regelgeving of gerechtelijke procedure, op voorwaarde echter dat als de ontvangende partij verplicht is om dergelijke Vertrouwelijke informatie bekend te maken onder deze clausule (b), de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van dergelijke in afwachting van openbaarmaking en overleg plegen met de openbaarmakende partij voorafgaand aan dergelijke openbaarmaking met betrekking tot de wenselijkheid om een ​​beschermingsbevel te vragen of andere middelen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te bewaren.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen, bevat vertrouwelijke informatie geen informatie die

 • op het moment van openbaarmaking of daarna rechtmatig wordt verkregen uit algemeen beschikbare bronnen die algemeen bekend zijn bij het publiek (anders dan als gevolg van een openbaarmaking door de ontvangende partij of haar vertegenwoordigers);
 • beschikbaar is voor de ontvangende partij op niet-vertrouwelijke basis van een bron die niet en niet gebonden was door een vertrouwelijkheidsovereenkomst met betrekking tot de Vertrouwelijke informatie, of;
 • is onafhankelijk verkregen of ontwikkeld door de ontvangende partij zonder zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of enige federale of nationale wet te schenden, en zonder enige Vertrouwelijke informatie te gebruiken.

Deze sectie vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling en / of niet-openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie; op voorwaarde echter dat alle informatie die op grond van die eerdere overeenkomst is bekendgemaakt, als Vertrouwelijke informatie wordt beschouwd en wordt beschermd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof deze Overeenkomst ten tijde van dergelijke openbaarmaking van kracht was.

3.12 Garanties

U vertegenwoordigt en garandeert dat

 • U hebt het recht om deze Overeenkomst aan te gaan en Uw verplichtingen hieronder uit te voeren op de manier die door deze Overeenkomst wordt overwogen en de persoon die deze Overeenkomst aanvaardt, is bevoegd en gemachtigd om U te binden,
 • Deze overeenkomst is niet en zal tijdens de looptijd niet in strijd zijn met enige andere overeenkomst die door u is aangegaan,
 • gebruik van de Services (of enige resultaten van de Services, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van klantgegevens) door U zal geen toepasselijke wetgeving of Uw privacybeleid schenden, en
 • U bezit (of bent naar behoren gemachtigd om te gebruiken) alle rechten in uw merken die vereist zijn om de hierin verleende licenties te verlenen.

Wij verklaren en garanderen dat de Services substantieel zullen voldoen aan de beschrijving ervan in de toepasselijke Documentatie. Deze beperkte garantie is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 • het is alleen van toepassing tijdens de Looptijd ("Garantieperiode");
 • impliciete garanties, garanties of voorwaarden die wettelijk niet kunnen worden afgewezen, gelden alleen gedurende de garantieperiode;
 • deze beperkte garantie dekt geen problemen veroorzaakt door ongeval, misbruik of gebruik van de Services op een manier die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of die het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle;
 • deze beperkte garantie is niet van toepassing op problemen die worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de minimale systeemvereisten; en
 • deze beperkte garantie is niet van toepassing op downtime of andere onderbreking in de toegang tot de Services.

Als u ons binnen de garantieperiode op de hoogte stelt dat een service niet voldoet aan de beperkte garantie, zullen wij dat naar onze keuze ook doen

 • het betaalde bedrag voor de Service retourneren tijdens (i) de Looptijd of (ii) de drie (3) maand voorafgaand aan de levering van een kennisgeving aan Ons, afhankelijk van wat minder is, of;
 • update dergelijke Service om deze conform te maken. Dit zijn uw enige rechtsmiddelen voor schending van de beperkte garantie, tenzij andere rechtsmiddelen vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving.

TIJDENS EEN GRATIS PROEF WORDT DE SERVICE (S) ZONDER GARANTIE "AS-IS" GELEVERD.

BEHALVE ZOALS HIERIN VERSTREKT, GEEFT GEEN ENKELE PARTIJ ENIGE VORMIGE GARANTIE, OF HET EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS IS, EN ELKE PARTIJ ONDERSCHEIDEN, MET INBEGRIP VAN EEN IMPLICIETE IMPLICIETE IMPLICIETE VERPLICHTE GEVOLGSCHADEVERGOEDING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ GARANDEREN, GARANDEREN OF DOEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK OF DE VOORDELEN VAN DE SERVICE (S), OF ALLE DAARVAN BEVATTE INFORMATIE OF ANDERSZINS VERVOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE (S) FOUTLOOS ZIJN, DAT HUN WERKING ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT SERVICE (S) AAN SPECIFIEKE GEBRUIKERSVEREISTEN VOLDOET. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE EN BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN (EN) AAN CERTIFICATIEVEREISTEN VAN ENIGE REGELGEVENDE AUTORITEIT OF ANDERE ASSOCIATIEVERGUNNINGEN, BINNEN OF BUITEN DE VERENIGDE STATEN, ZULLEN VOLDOEN

ONS PERSONEEL IS NIET GEACHTIG OM UITBREIDING, WIJZIGING OF AANVULLING OP DEZE BEPERKING OF DE UITSLUITING VAN GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST TE MAKEN. ONZE UITDRUKKELIJKE GARANTIES ZULLEN NIET WORDEN VERLENGD, VERMINDERD OF BEÏNVLOED DOOR, EN GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID ZAL VOORTVLOEIEN UIT, ONZE RENDEMENT TECHNISCHE OF ANDERE ADVIES IN VERBAND MET DE SERVICE (S).

3.13 Beperking van aansprakelijkheid

UITZONDERLIJK VOOR UW AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF SOFTWARE IN OVERTREDING VAN DE SECTIES 3.6, 3.9 OF 3.10 HIERBOVEN, OF VOOR AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT EEN SCHENDING VAN DEEL 3.11 HIERBOVEN, ZAL IN GEEN GEVAL EEN BEIDE PARTIJ ZIJN. INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, VERLIES OF VERTRAGING VAN GEBRUIK, VERLIES VAN BEDRIJF, VERLIES VAN ONTVANGSTEN OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN . GEEN PARTIJ IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE OORZAAK OF CLAIM DIE OOK UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIT OF VERBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST DIE WIJ HIERONDER BETAALD ZIJN TIJDENS DE TWAALF (12) MAAND PERIODE DIE ONMIDDELLIJK DEZE DATUM WELKE VOORAFGAAND AAN DIE DATA. .

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OF DE OORZAAK OORZAAK IN CONTRACT, IN STORT OF ANDERSZINS VOORKOMT EN NIETS HET ONTBREKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN VERHAAL OF NALATIGHEID BEVAT. IN HET GEVAL DAT TOEPASSELIJK RECHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING NIET TOEGESTAAN ZOALS HIERBOVEN VOORGESCHREVEN, ZULLEN DEZE BEPERKINGEN ALLEEN ALS VOOR ZOVER NODIG WORDEN GEWIJZIGD OM AAN TOEPASSELIJK RECHT TE VOLDOEN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ ONZE PRIJZEN HEBBEN VASTGESTELD EN MET BETREKKING TOT DE HIERIN GENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DEZE OVEREENKOMST ZIJN INGEVOERD, DIE HET RISICO TUSSEN ONS EN U EN EEN BASIS VAN DE KOOPJE TUSSEN DE PARTIJEN TOEWIJZEN.

3.14 vergoeding

We zullen u verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen u is ingesteld of ingesteld door een derde partij die beweert dat een service inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij (een 'claim tegen u'), en zullen u vrijwaren van enige schadevergoeding, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk aan u zijn toegekend als gevolg van of voor bedragen die door u zijn betaald in het kader van een door ons schriftelijk goedgekeurde schikking tegen een claim tegen u, op voorwaarde dat u

 • ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen u,
 • ons enige controle geven over de verdediging en afwikkeling van de claim tegen u (behalve dat we geen claim tegen u kunnen afwikkelen tenzij deze u onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontheft), en
 • ons alle redelijke assistentie verlenen, op onze kosten.

Als we informatie ontvangen over een inbreuk of onrechtmatige bewering met betrekking tot een service, kunnen we naar eigen goeddunken en zonder kosten voor u (i) de services wijzigen zodat niet langer wordt beweerd dat ze inbreuk maken op of ongepast zijn, zonder onze garanties te schenden onder Sectie 13 (b) hierboven, (ii) een licentie verkrijgen voor uw voortdurende gebruik van die Service in overeenstemming met deze Overeenkomst, of (iii) Uw abonnementen voor die Service beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen en u enige vooruitbetaalde vergoedingen voor de resterende duur van de beëindigde abonnementen. De bovenstaande verplichtingen op het gebied van verdediging en vrijwaring zijn niet van toepassing voor zover een claim tegen u voortvloeit uit uw gegevens of uw gebruik van de services in strijd met deze overeenkomst, de documentatie of toepasselijke bestelformulieren.

U zult ons verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die door een derde tegen ons is ingesteld of ingesteld tegen bewering dat een van uw gegevens inbreuk maakt op of misbruik maakt van dergelijke intellectuele eigendomsrechten van derden, of die voortvloeien uit uw gebruik van de services of software in schending van de Overeenkomst, de Documentatie, de Bestelformulieren of de toepasselijke wetgeving (elk een “Claim tegen ons”), en u zult ons schadeloos stellen voor alle schade, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk aan ons worden toegewezen als gevolg van of voor bedragen door ons betaald onder een schikking die door u schriftelijk is goedgekeurd, een claim tegen ons, op voorwaarde dat we (a) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen ons, (b) u volledige controle geven over de verdediging en schikking van de claim tegen Ons (behalve dat u geen claim tegen ons kunt schikken tenzij het ons onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontheft), en (c) u alle redelijke assistentie verlenen, op uw kosten.

Deze Sectie 3.14 vermeldt de enige aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij en de exclusieve remedie van de schadeloosgestelde partij tegen de andere partij voor elke vorm van inbreuk op intellectueel eigendom of verduistering beschreven in deze Sectie 3.14.

3.15 Overmacht

De partijen zijn niet aansprakelijk jegens elkaar of een andere persoon voor vertraging of mislukking bij de uitvoering van deze Overeenkomst (anders dan betalingsverplichtingen) of voor verlies of schade van welke aard dan ook geleden door een dergelijke partij als gevolg van verstoring of onbeschikbaarheid van communicatie voorzieningen, nutsbedrijf of internetprovider falen of vertraging, denial of service-aanval, oorlogshandelingen, terroristische daden, vandalisme, bliksem, brand, staking, onbeschikbaarheid van energiebronnen of andere oorzaken buiten de redelijke controle van de partij.

3.16 Inloggen

U dient uw inlognaam (en) en wachtwoord (en) voor de Services, indien aanwezig, vertrouwelijk te bewaren en de inloginformatie niet met derden te delen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten bij het inloggen, ongeacht of dergelijke activiteiten door u zijn uitgevoerd of goedgekeurd.

3.17 onafhankelijke applicaties

Van tijd tot tijd kunnen softwareapplicaties van derden, plug-in of andere add-on online applicaties die integreren, samenwerken of communiceren met onze services (“applicaties”) beschikbaar komen. Als u ervoor kiest om een ​​applicatie te installeren, te openen of in te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de externe applicatieprovider toegang kan verkrijgen tot uw accountgegevens en informatiegegevens zoals vereist voor de samenwerking of integratie van een dergelijke applicatie en applicaties die niet worden onderhouden, bewaakt, getest , gecontroleerd, goedgekeurd, verstrekt, geverifieerd, gevalideerd of beoordeeld door Ons.

Dienovereenkomstig zijn dergelijke Toepassingen onderworpen aan hun eigen voorwaarden en bepalingen en worden niet beschouwd als Diensten onder deze Overeenkomst. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor schade, verlies, kosten of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van dergelijke applicaties.

Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw gebruik van of onvermogen om dergelijke applicaties te gebruiken en de uitvoering of niet-uitvoering van dergelijke applicaties (inclusief directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade).

Wij zijn niet verplicht dergelijke Toepassingen te controleren en hebben geen controle over de inhoud, berichten of informatie die in dergelijke Toepassingen wordt aangetroffen en wijzen met name elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke inhoud, berichten of informatie. We controleren of beheersen de beperkingen, opschorting of beëindiging van dergelijke Toepassingen niet en wijzen specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke beperkingen, opschorting of beëindiging.

3.18 Beta-oplossingen

Van tijd tot tijd kunnen we diensten of functionaliteit aan u ter beschikking stellen om naar uw keuze te proberen zonder extra kosten, die duidelijk wordt aangeduid als bèta, pilot, limited release, preview van ontwikkelaar, niet-productie, evaluatie of een vergelijkbare beschrijving (gezamenlijk 'Bèta-services').

U kunt ervoor kiezen om dergelijke Beta-services uit te proberen of niet naar eigen goeddunken. Bèta-services zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. Bèta-services worden niet beschouwd als 'services' onder deze overeenkomst, maar alle beperkingen, ons voorbehoud van rechten en uw verplichtingen met betrekking tot de services en het gebruik van gerelateerde applicaties, zijn ook van toepassing op uw gebruik van bèta-services.

Tenzij anders vermeld, loopt een proefperiode van Beta Services af op de eerste van een jaar na de startdatum van de proef of de datum waarop een versie van de Beta Services algemeen beschikbaar is zonder de toepasselijke Beta Services-aanduiding. We kunnen de Beta-services op elk gewenst moment naar eigen goeddunken beëindigen en ze nooit algemeen beschikbaar maken.

WIJ BIEDEN BETA-DIENSTEN "ZOALS ZE ZIJN" EN ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR SCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET EEN BETA-DIENST.

3.19 Overige informatie

U erkent dat

 • niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, transcripties en informatie gegenereerd door de Services kunnen door ons en onze licentiegevers en aannemers worden gebruikt voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot probleemoplossing, optimalisatie en afstemming, systeemverbeteringen, klantenondersteuning en rapportage, en
 • Wij en onze licentiegevers en contractanten en dienstverleners kunnen naar eigen goeddunken inhoud, of ander materiaal dat door een gebruiker of iemand namens of ten behoeve van een Gebruiker in het geval dergelijke inhoud niet in overeenstemming is met de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst.
3.20 Misbruik van communicatie

De Services bevatten bericht- en communicatiefaciliteiten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met anderen te communiceren. U stemt ermee in de Services alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast en toegestaan ​​zijn door de toepasselijke wetgeving. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u dat niet zult doen wanneer u de Services gebruikt

 • enige wet, statuut, verordening of verordening overtreden,
 • een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op privacy, publiciteit of ander eigendomsrecht van een partij schenden,
 • reverse-engineering, decompileren, disassembleren of vertalen of anderszins proberen de broncode af te leiden van enig deel van de systemen van onze of onze aannemer,
 • gebruik de Services in verband met wedstrijden, piramideschema's, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spamming of dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins) of om fraude te plegen,
 • belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten van privacy en publiciteit) van anderen schenden,
 • een ongepast, profaan, lasterlijk, obsceen, beledigend, racistisch, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie verzenden of anderszins beschikbaar stellen,
 • informatie of materiaal verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat een misdrijf of een civiel onrecht is (bijvoorbeeld handel met voorkennis over een bedrijf of bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van een derde),
 • zich voordoen als een persoon of entiteit of valse verklaringen afleggen met betrekking tot een agentschap of een band met een entiteit of een valse identiteit creëren,
 • bestanden verzenden, of anderszins beschikbaar stellen die afbeeldingen, foto's, software of andere gegevens of materiaal bevatten dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten (of door rechten van privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert, of alle benodigde toestemming hebben gekregen om hetzelfde te doen,
 • gebruik materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, die via de Services beschikbaar worden gesteld op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij,
 • bestanden verzenden die schadelijke code bevatten,
 • vervalsen of verwijderen van informatie over copyrightbeheer, zoals attributies van auteurs, juridische of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal dat wordt verzonden, of
 • materiële ondersteuning of middelen bieden (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of bronnen verbergen of verhullen) aan elke organisatie die door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie.

We zijn niet verplicht om de Services te controleren. We behouden ons echter het recht voor om materialen die via de Services zijn verzonden te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen.

We hebben geen controle over de inhoud, berichten of informatie in services en onderschrijven daarom geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud, berichten of informatie.

Zonder andere remedies te beperken, kunnen we de services en uw accounts beperken, opschorten of beëindigen, uw inhoud vertragen of verwijderen, of andere technische en juridische maatregelen gebruiken om te voorkomen dat u schade veroorzaakt, als we geloven dat uw activiteiten problemen veroorzaken, mogelijk wettelijke aansprakelijkheden of inconsistent handelen met de letter of de geest van deze Overeenkomst of ons beleid.

3.21 Export Compliance

De services en andere technologie die wij beschikbaar stellen en afgeleide producten daarvan kunnen onderworpen zijn aan exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Elke partij geeft aan dat het niet voorkomt op een lijst met geweigerde partijen van de Amerikaanse overheid. U mag Gebruikers geen toegang verlenen tot of gebruik maken van enige Service of Inhoud in een Amerikaans embargo-land (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan, Syrië of de Krim) of in strijd met enige Amerikaanse exportwetgeving of -regelgeving.

3.22-afstandsverklaring

Geen verzuim om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde in de toekomst tenzij een dergelijke verklaring van afstand hierin voorziet.

3.23 scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht en wordt de niet-afdwingbare bepaling zo uitgelegd dat deze afdwingbaar wordt terwijl de intentie van de partijen zo dicht mogelijk wordt benaderd.

3.24 volledige overeenkomst; Rangorde

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze oplossingen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of representaties, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Tenzij anders bepaald in Sectie 3.31 hieronder, zal geen enkele wijziging, wijziging of afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend / aanvaard door de partij tegen wie de wijziging, wijziging of afstand moet worden gedaan. De partijen komen overeen dat elke voorwaarde of voorwaarde die wordt vermeld in uw inkooporder of in enige andere documentatie van uw bestelling (exclusief bestelformulieren) ongeldig is. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de volgorde van prioriteit: (1) het toepasselijke Bestelformulier, (2) deze Overeenkomst en (3) de Documentatie.

3.25 Toepasselijk recht, jurisdictie en locatie

Deze Servicevoorwaarden worden voor alle doeleinden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Minnesota, aangezien deze wetten worden toegepast op contracten die door inwoners van Minnesota volledig in Minnesota worden gesloten. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, wordt aanhangig gemaakt bij een federale rechtbank in Minneapolis, Minnesota of in de staatsrechtbank in Hennepin County, Minnesota, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank in een dergelijke rechtszaak, actie of procedure en ziet af van enig recht dat het kan hebben om de locatie van een dergelijke rechtszaak, actie of procedure over te dragen of te wijzigen, behalve dat in verband met een rechtszaak, actie of procedure die is begonnen in een staatsrechtbank, behoudt elke partij het recht om een ​​dergelijke rechtszaak, actie of procedure voor de federale rechtbank te verwijderen voor zover toegestaan.

3.26 Activiteiten met een hoog risico

De services zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als onlinebesturingsapparatuur of in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, zoals bij de exploitatie van nucleaire installaties, vliegtuignavigatie of vliegtuigcommunicatiesystemen, massa doorvoer, luchtverkeersleiding, machines voor directe levensonderhoud, speciale noodoproepafhandelingssystemen (bijv. in verband met een 911-noodcentrale voor noodgevallen, in tegenstelling tot een voip-toepassing die oproepen verwerkt die 911-noodoproepen omvatten) of wapensystemen waarin de storing van een product kan rechtstreeks leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade ("risicovolle activiteiten").

Als u een service gebruikt voor activiteiten met een hoog risico, doet u dit op eigen risico en aanvaardt u alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. U stemt ermee in dat wij, onze gelieerde ondernemingen, onze opvolgers en al hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, licentiegevers, leveranciers en geautoriseerde providers niet aansprakelijk zijn voor claims of schade die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de services voor activiteiten met een hoog risico om de maximale omvang van een dergelijke beperking of uitsluiting is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

3.27 Diversen

We hebben het recht om de Services op elk gewenst moment te beëindigen door kennisgeving aan u naar eigen goeddunken.

Deze Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Deze Overeenkomst (inclusief de Bestelformulieren) mag niet door U (al dan niet van rechtswege) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden toegewezen, zodat deze toestemming niet onredelijk wordt onthouden. We kunnen deze overeenkomst (inclusief de bestelformulieren) toewijzen zonder uw toestemming of kennisgeving aan u.

Geen van beide partijen om rechten onder deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, geldt als afstandsverklaring van dergelijke rechten.

De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht en wordt de niet-afdwingbare bepaling zo uitgelegd dat deze afdwingbaar wordt terwijl de intentie van de partijen zo dicht mogelijk wordt benaderd.

3.28-wijzigingen

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden aangebracht. De gewijzigde overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen op onze website en u gaat akkoord met de nieuwe geplaatste overeenkomst door het gebruik van de services voort te zetten. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen die van wezenlijk belang zijn voor uw gebruik van de oplossingen, die kennisgeving kan worden verstrekt via e-mail of een kennisgeving die op uw account wordt geplaatst. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst, is uw enige remedie om (a) te stoppen met het gebruik van de services en gerelateerde software, evenals een gratis proefperiode (indien van toepassing), en (b) deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden, in welk geval wij vooruitbetaalde vergoedingen aan u terugbetalen. De titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zullen de betekenis hiervan niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3.29 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en ofwel met de hand, e-mail (ontvangstbevestiging in het geval van kennisgevingen van u aan ons), gecertificeerde e-mail (retourbevestiging, portokosten vooraf betaald), fax (met bewijsmateriaal) worden bezorgd van een succesvolle verzending), of landelijk erkende bezorgservice voor overnachtingen. Alle verzendkosten vooraf betaald. Kennisgevingen van ons aan u worden verstrekt aan de contactgegevens die we voor u hebben opgeslagen.

Kennisgevingen van u aan ons worden verstrekt aan PowerTeam LLC., 718 Washington Ave N, Suite #101
Minneapolis, MN 55401, Verenigde Staten. Tav: Chief Financial Officer of, indien per e-mail, naar support@hcl-powerobjects.com. Al dergelijke kennisgevingen aan ons zijn van kracht op de datum die daadwerkelijk is ontvangen, of in het geval van gemailde kennisgevingen, drie (3) werkdagen (of zeven (7) werkdagen in het geval van een internationale mailing) na een dergelijke mailing.

Bovenstaande adressen / contactgegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd door voorafgaande schriftelijke kennisgeving zoals hierboven aangegeven.

4. Gegevensbeschermingsvoorwaarden
4.1 bereik

De voorwaarden in dit gedeelte ("Voorwaarden voor gegevensbescherming") zijn van toepassing op alle Services.

Bètaservices kunnen minder of andere privacy- en beveiligingsmaatregelen toepassen dan die welke doorgaans in de Services aanwezig zijn. Tenzij anders vermeld, vallen bèta-services onder de sectie 3.18 van de servicevoorwaarden en mag u bèta-services niet gebruiken om persoonlijke gegevens of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan wettelijke of regelgevende vereisten. De volgende voorwaarden in dit gedeelte ("Voorwaarden voor gegevensbescherming") zijn niet van toepassing op Beta-services: Verwerking van persoonlijke gegevens; GDPR en gegevensbeveiliging.

Sectie 5 bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op professionele services, inclusief privacy en beveiliging van ondersteuningsgegevens en persoonlijke gegevens in verband met de levering van die services. Daarom zijn de voorwaarden in deze sectie ('Voorwaarden voor gegevensbescherming') niet van toepassing op de levering van professionele services, tenzij dit expliciet van toepassing is in sectie 5.

4.2 Verwerking van uw gegevens; Eigendom

Uw gegevens worden alleen gebruikt of anderszins verwerkt om u de online services te bieden, inclusief doeleinden die compatibel zijn met het aanbieden van die services. We zullen uw gegevens niet gebruiken of anderszins verwerken of er informatie aan ontlenen voor reclame of soortgelijke commerciële doeleinden. Wat de partijen betreft, behoudt u alle rechten, titels en belangen in en op uw gegevens. We verwerven geen rechten op uw gegevens, behalve de rechten die u ons toekent om de services aan u te leveren. Deze paragraaf heeft geen invloed op onze rechten op software of services die wij aan u in licentie geven.

4.3 Openbaarmaking van uw gegevens

We zullen uw gegevens niet openbaar maken buiten PowerObjects of haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen behalve (1) zoals u aangeeft, (2) zoals beschreven in de Servicevoorwaarden of (3) zoals wettelijk vereist.

We zullen uw gegevens niet bekendmaken aan wetshandhavers tenzij wettelijk vereist. Als wetshandhaving contact met ons opneemt met een verzoek om uw gegevens, zullen we proberen de wetshandhavingsinstantie om te leiden om die gegevens rechtstreeks bij u op te vragen. Als we genoodzaakt zijn om uw gegevens door te geven aan de politie, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen en een kopie van de eis verstrekken, tenzij dit wettelijk verboden is.

Na ontvangst van een ander verzoek van derden om uw gegevens, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen, tenzij wettelijk verboden. We zullen het verzoek afwijzen tenzij wettelijk vereist om hieraan te voldoen. Als het verzoek geldig is, zullen we proberen de derde partij om te leiden om de gegevens rechtstreeks bij u op te vragen.

We zullen geen derde partij bieden: (a) directe, indirecte, algemene of onbelemmerde toegang tot uw gegevens; (b) platformcoderingssleutels die worden gebruikt om uw gegevens te beveiligen of de mogelijkheid om dergelijke codering te verbreken; of (c) toegang tot uw gegevens als we ons ervan bewust zijn dat de gegevens moeten worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in het verzoek van de derde partij.

Ter ondersteuning van het bovenstaande kunnen we uw basiscontactinformatie verstrekken aan de derde partij.

4.4 Verwerking van persoonlijke gegevens; GDPR

Persoonlijke gegevens die u door ons, of namens u, door gebruik van de services aan ons verstrekt, zijn ook uw gegevens. Gepseudonimiseerde identificatiegegevens kunnen ook worden gegenereerd via uw gebruik van de services en zijn ook persoonlijke gegevens. Voor zover wij een verwerker of subverwerker van persoonlijke gegevens zijn die onder de AVG vallen, zijn de AVG-voorwaarden in sectie 7 van toepassing op die verwerking en komen de partijen ook overeen met de volgende voorwaarden in deze subsectie ("Verwerking van persoonsgegevens; GDPR") :

4.4.1 Processor en controller Rollen en verantwoordelijkheden

U en ons zijn het ermee eens dat u de beheerder bent van persoonlijke gegevens en wij de verwerker van dergelijke gegevens zijn, behalve wanneer

 • U fungeert als verwerker van Persoonsgegevens, in welk geval Microsoft een subprocessor is of;
 • anders vermeld in de Servicespecifieke voorwaarden.

We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van u. U stemt ermee in dat onze PowerPacks-licentieovereenkomst voor eindgebruikers en onze servicevoorwaarden samen met uw gebruik en configuratie van functies in de services en oplossingen uw volledige en definitieve gedocumenteerde instructies aan ons zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten worden overeengekomen volgens de procedure voor het wijzigen van deze overeenkomst. In elk geval waarin de AVG van toepassing is en u een verwerker bent, garandeert u ons dat uw instructies, inclusief de aanstelling van ons als verwerker of subprocessor, zijn geautoriseerd door de betreffende controller.

4.4.2 Verwerkingsdetails

De partijen erkennen en komen overeen dat:

 • Het onderwerp van de verwerking is beperkt tot Persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van de AVG;
 • De duur van de verwerking is voor de duur van uw recht om de online service te gebruiken en totdat alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd of geretourneerd in overeenstemming met uw instructies of de voorwaarden van deze overeenkomst;
 • De aard en het doel van de verwerking is om de Services te leveren in overeenstemming met Uw Licentie;
 • De soorten Persoonsgegevens die door de Services worden verwerkt, omvatten die welke expliciet worden vermeld in artikel 4 van de AVG; en
 • De categorieën gegevenssubjecten zijn Uw vertegenwoordigers en eindgebruikers, zoals werknemers, aannemers, medewerkers en klanten.

4.4.3 gegevenssubjectrechten; Hulp bij verzoeken

We zullen u beschikbaar stellen op een manier die consistent is met de functionaliteit van de Service en onze rol als verwerker Persoonsgegevens van betrokkenen en de mogelijkheid om gegevenssubjectverzoeken te vervullen om hun rechten onder de AVG uit te oefenen. We zullen voldoen aan redelijke verzoeken van u om u te helpen bij uw reactie op een dergelijk verzoek van de betrokkene. Als Microsoft een verzoek van uw betrokkene ontvangt om een ​​of meer van zijn rechten onder de AVG uit te oefenen in verband met een service waarvoor wij een gegevensverwerker of subverwerker zijn, zullen we de betrokkene doorsturen om zijn verzoek rechtstreeks aan u te doen. U bent verantwoordelijk voor het reageren op een dergelijk verzoek, inclusief, indien nodig, door gebruik te maken van de functionaliteit van de Service. We zullen voldoen aan redelijke verzoeken van u om u te helpen bij uw reactie op een dergelijk verzoek van de betrokkene.

4.4.4-records van verwerkingsactiviteiten

We zullen alle door artikel 30 (2) van de AVG vereiste gegevens bijhouden en, voor zover van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens namens u, deze op verzoek aan u beschikbaar stellen.

4.5 gegevensbeveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de Verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen wij met betrekking tot persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor dat risico, inclusief, in voorkomend geval, de maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 32 (1) van de AVG.

Bij het beoordelen van het juiste beveiligingsniveau zullen we met name rekening houden met de risico's die de verwerking met zich meebrengt, met name als gevolg van een inbreuk op persoonsgegevens.

4.5.1 beveiligingspraktijken en -beleid

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en handhaven om uw gegevens en persoonlijke gegevens te beschermen. Die maatregelen worden uiteengezet in ons beveiligingsbeleid. We zullen dat beleid aan u beschikbaar stellen, samen met beschrijvingen van de beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen voor de Services en andere informatie die redelijkerwijs door u wordt gevraagd met betrekking tot onze beveiligingspraktijken en ons beleid.

4.5.2 Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een onafhankelijke beslissing of de technische en organisatorische maatregelen voor een Service aan Uw vereisten voldoen, inclusief beveiligingsverplichtingen onder de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. U erkent en stemt ermee in dat (rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking van zijn Persoonsgegevens evenals de risico's voor personen) de beveiligingspraktijken en het geïmplementeerde beleid en onderhouden door Ons een beveiligingsniveau bieden dat geschikt is voor het risico met betrekking tot zijn Persoonsgegevens. U bent verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van privacybeschermingen en beveiligingsmaatregelen voor componenten die u verstrekt of beheert (zoals uw apparaten of instanties).

4.6 Beveiligingsincidentmelding

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw gegevens of persoonlijke gegevens terwijl deze door ons worden verwerkt (elk een 'beveiligingsincident'), zullen we onmiddellijk en u zonder onnodige vertraging (1) op de hoogte stellen van het beveiligingsincident; (2) het beveiligingsincident onderzoeken en u gedetailleerde informatie verstrekken over het beveiligingsincident; (3) redelijke stappen ondernemen om de effecten te beperken en eventuele schade als gevolg van het beveiligingsincident te minimaliseren.

Kennisgeving (en) van beveiligingsincidenten worden bezorgd aan een of meer van uw contactpersonen zoals geconfigureerd op elke toepasselijke service op elke manier die wij selecteren, inclusief via e-mail. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw contactpersonen correcte contactinformatie behouden voor elke toepasselijke configuratie van de services. U bent als enige verantwoordelijk voor het nakomen van uw verplichtingen onder de op u van toepassing zijnde meldingswetgeving voor incidenten en het voldoen aan eventuele meldingsplichten van derden met betrekking tot een beveiligingsincident.

We zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te helpen bij het nakomen van uw verplichting onder GDPR-artikel 33 of andere toepasselijke wet- of regelgeving om de relevante toezichthoudende autoriteit en betrokkenen op de hoogte te stellen van een dergelijk beveiligingsincident.

Onze verplichting om een ​​beveiligingsincident op grond van deze sectie te melden of erop te reageren, is geen erkenning door ons van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot het beveiligingsincident.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van mogelijk misbruik van uw accounts of authenticatiegegevens of beveiligingsincidenten met betrekking tot een service.

4.7 datatransfes en locatie

4.7.1 gegevensoverdrachten

Behalve zoals elders in de Servicevoorwaarden beschreven, kunnen uw gegevens en persoonlijke gegevens die wij namens u verwerken, worden overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin wij of onze subprocessors actief zijn. U benoemt ons om een ​​dergelijke overdracht van uw gegevens en persoonlijke gegevens naar een dergelijk land uit te voeren en om uw gegevens en persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken zoals vereist om de services te leveren.

Alle overdrachten van uw gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland door de Services vallen onder de standaard contractbepalingen in sectie 6, tenzij u zich hebt afgemeld voor die bepalingen.

We houden ons aan de vereisten van de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, overdragen, bewaren en andere verwerken van Persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Alle overdrachten van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie zijn onderworpen aan passende waarborgen zoals beschreven in Artikel 46 van de AVG en dergelijke overdrachten en waarborgen worden gedocumenteerd overeenkomstig Artikel 30 (2) van de AVG.

4.7.2 Locatie van uw gegevens in rust

Voor de Services slaan we Uw gegevens in rust op in bepaalde belangrijke geografische gebieden (elk een Geo). Wanneer u een service configureert, selecteert u een beschikbare Geo waar uw gegevens in rust worden opgeslagen. We zullen uw gegevens niet overdragen buiten uw geselecteerde Geo, behalve zoals door u geautoriseerd voor ondersteuningsdoeleinden.

We hebben geen controle over of beperking van de regio's van waaruit u of uw eindgebruikers toegang hebben tot uw gegevens of deze kunnen verplaatsen.

4.8-gegevensbewaring en -verwijdering

Onze services slaan uw gegevens op en stellen deze beschikbaar zoals beschreven in elke servicedocumentatie. We slaan geen persoonlijke gegevens permanent op als onderdeel van onze services. Alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt als onderdeel van onze services worden maximaal 30 dagen bewaard, of totdat ze volledig door de service worden verwerkt en aan uw instantie worden overgedragen. Daarna worden persoonlijke gegevens verwijderd uit onze services en kunnen niet meer worden hersteld.

Tijdens de duur van uw abonnement heeft u te allen tijde de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw gegevens die in elke service zijn opgeslagen, te extraheren en te verwijderen. Met uitzondering van gratis proefversies, bewaren we uw gegevens die in onze services blijven opgeslagen in een account met beperkte functie gedurende 30 dagen na afloop of beëindiging van uw abonnement, zodat u de gegevens kunt extraheren. Na afloop van de bewaarperiode van 30-dagen zullen we uw gegevens verwijderen, tenzij we volgens de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan ​​of verplicht om dergelijke gegevens te bewaren of geautoriseerd in deze overeenkomst.

DE SERVICE KAN GEEN ONDERHOUD OF EXTRACTIE VAN SOFTWARE DIE DOOR U WORDT AANGEBODEN, ONDERSTEUNEN. WIJ HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS OF PERSOONLIJKE GEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE SECTIE.

4.9 geheimhoudingsplicht van de processor

We zullen ervoor zorgen dat ons personeel dat zich bezighoudt met de verwerking van uw gegevens en persoonlijke gegevens (i) dergelijke gegevens alleen op instructies van u verwerkt, en (ii) verplicht is om de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke gegevens te bewaren, zelfs nadat hun verloving eindigt .

4.10 Kennisgeving en bediening bij gebruik van subprocessors

We kunnen derden inhuren om namens ons bepaalde beperkte of ondersteunende diensten te verlenen. U stemt in met de betrokkenheid van deze derde partijen en onze gelieerde ondernemingen als subverwerkers.

De bovenstaande machtigingen vormen uw voorafgaande schriftelijke toestemming voor de onderaanneming door ons van de verwerking van uw gegevens en persoonlijke gegevens als dergelijke toestemming vereist is onder de standaard contractbepalingen of de AVG-voorwaarden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving door onze Subprocessors van Onze verplichtingen in deze Servicevoorwaarden. Wanneer we een subverwerker inschakelen, zorgen we via een schriftelijk contract ervoor dat de subverwerker uw gegevens of persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken om de diensten te leveren die we voor hen hebben bewaard en is het verboden om uw gegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. We zullen ervoor zorgen dat Subprocessors gebonden zijn door schriftelijke overeenkomsten die hen verplichten om ten minste het niveau van gegevensbescherming te bieden dat door deze Overeenkomst van ons wordt vereist.

U stemt in met het gebruik van die subverwerkers die al door ons of onze gelieerde ondernemingen zijn ingeschakeld op de ingangsdatum van deze overeenkomst. Van tijd tot tijd kunnen we nieuwe subprocessors inschakelen. We zullen u op de hoogte brengen van elke nieuwe subverwerker ten minste 14 dagen voordat deze subverwerker toegang krijgt tot uw gegevens of persoonlijke gegevens. Als u een nieuwe subverwerker niet goedkeurt, kunt u elk abonnement voor de betreffende service zonder boete beëindigen door vóór het einde van de relevante opzegging een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te verstrekken met een verklaring van de redenen voor niet-goedkeuring. Na beëindiging zullen we de betalingsverplichtingen voor eventuele abonnementen voor de beëindigde service verwijderen uit volgende facturen aan u.

4.11 Contact opnemen

Als u denkt dat wij onze privacy- of beveiligingsverplichtingen niet naleven, kunt u contact opnemen met de klantenservice via e-mail support@hcl-powerobjects.com, bel ons op (+ 1) 866-770-3355 of mail ons:

PowerObjects
Tav: Chief Information Officer
718 Washington Ave N, Suite #101
Minneapolis, Minnesota 55401 USA

5. Professionele servicevoorwaarden

Professionele services worden geleverd onder de onderstaande "Voorwaarden voor professionele services". Als echter Professional Services in een afzonderlijke overeenkomst zijn opgenomen, zijn de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst van toepassing.

De professionele services waarop dit gedeelte van toepassing is, zijn geen PowerPack-services, en de rest van de servicevoorwaarden, evenals eventuele voorwaarden voor gegevensverwerking, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk van toepassing gemaakt door de onderstaande voorwaarden voor professionele services.

5.1 ondersteuningsgegevens

5.1.1 Verwerking van ondersteuningsgegevens

Ondersteuningsgegevens worden alleen gebruikt en anderszins verwerkt om u technische ondersteuning te bieden, inclusief doeleinden die compatibel zijn met het bieden van technische ondersteuning. We zullen ondersteuningsgegevens niet gebruiken of anderszins verwerken of er informatie uit afleiden voor reclame of soortgelijke commerciële doeleinden zonder uw toestemming. Wat de partijen betreft, behoudt u alle rechten, titels en belangen in en op ondersteuningsgegevens. We verwerven geen rechten op ondersteuningsgegevens, behalve de rechten die u ons toekent om u te ondersteunen. Deze paragraaf heeft geen invloed op onze rechten op software of services die wij aan u in licentie geven.

5.1.2 Verwerking van persoonlijke gegevens opgenomen in ondersteuningsgegevens; GDPR

Persoonlijke gegevens die door u, of namens u, aan ons worden verstrekt in verband met technische ondersteuning, zijn ook ondersteuningsgegevens. Voor zover wij een verwerker of subverwerker van persoonlijke gegevens zijn die onder de AVG vallen, zijn de AVG-voorwaarden in sectie 7-bijlage van toepassing op die verwerking en gaan de partijen ook akkoord met de volgende voorwaarden in deze subsectie ("Verwerking van persoonsgegevens opgenomen in Ondersteuning Gegevens; GDPR ”):

5.1.2.1 Processor en controller Rollen en verantwoordelijkheden

U en ons komen overeen dat u de verwerkingsverantwoordelijke bent van persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in ondersteuningsgegevens en dat wij de verwerker van dergelijke gegevens zijn, behalve wanneer u optreedt als verwerker van persoonlijke gegevens, in welk geval wij een subverwerker zijn. U en ons zijn het er echter mee eens dat wij de gegevensbeheerder zijn voor zakelijke contactinformatie of andere persoonlijke gegevens die tegelijkertijd met ondersteuningsgegevens kunnen worden verzameld, maar nodig is om de zakelijke relatie met u te onderhouden. We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van u. U gaat ermee akkoord dat onze PowerPacks-licentieovereenkomst voor eindgebruikers en onze servicevoorwaarden samen met uw gebruik van professionele services uw volledige en definitieve gedocumenteerde instructies aan ons zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Eventuele aanvullende of alternatieve instructies moeten worden overeengekomen volgens het proces voor het wijzigen van de Servicevoorwaardenovereenkomst. In elk geval waarin de AVG van toepassing is en u een verwerker bent, garandeert u ons dat uw instructies, inclusief de aanstelling van ons als verwerker of subprocessor, zijn geautoriseerd door de betreffende controller.

5.1.2.2 Verwerking van persoonlijke gegevens opgenomen in ondersteuningsgegevens

De partijen erkennen en komen overeen dat:

 • Het onderwerp van de verwerking is beperkt tot Persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van de AVG;
 • De duur van de verwerking is voor de duur van uw recht om technische ondersteuning te ontvangen en totdat alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd of geretourneerd in overeenstemming met uw instructies of de servicevoorwaarden;
 • De aard en het doel van de verwerking is technische ondersteuning te bieden in overeenstemming met uw licentieovereenkomst;
 • De soorten Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het verlenen van technische ondersteuning omvatten die welke uitdrukkelijk worden genoemd in Artikel 4 van de AVG; en
 • De categorieën gegevenssubjecten zijn Uw vertegenwoordigers en eindgebruikers, zoals werknemers, aannemers, medewerkers en klanten.

Voor verzoeken van betrokkenen en registers van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot Ondersteuningsgegevens en persoonlijke gegevens die daarin zijn opgenomen, houden wij ons aan de toepasselijke verplichtingen die zijn uiteengezet in de “Rechten van de betrokkene; Hulp bij verzoeken 'en' Registers van verwerkingsactiviteiten 'in het gedeelte Gegevensbeschermingsvoorwaarden van de Servicevoorwaarden.

5.1.3 Beveiliging van ondersteuningsgegevens

We zullen technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden om ondersteuningsgegevens te beschermen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot ondersteuningsgegevens terwijl deze door ons worden verwerkt, zullen we ons houden aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in de 'Kennisgeving van beveiligingsincidenten' bepaling in het gedeelte Gegevensbeschermingsvoorwaarden van de Servicevoorwaarden.

5.1.4 gegevenslocatie en overdracht

Ondersteunende gegevens die wij namens u verwerken, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen of subprocessors actief zijn. U benoemt ons om een ​​dergelijke overdracht van ondersteuningsgegevens naar een dergelijk land uit te voeren en die gegevens op te slaan en te verwerken voor technische ondersteuning.

5.1.5 Andere ondersteuningsdatacommissies

5.1.5.1-openbaarmaking

De openbaarmaking van ondersteuningsgegevens door ons aan derden is onderworpen aan dezelfde beperkingen en procedures die gelden voor uw gegevens zoals uiteengezet in de bepaling “Openbaarmaking van uw gegevens” in het gedeelte Gegevensbeschermingsvoorwaarden van de Servicevoorwaarden.

5.1.5.2 Teruggave verwijderen

We zullen alle kopieën van ondersteuningsgegevens en de daarin opgenomen persoonlijke gegevens verwijderen of retourneren nadat de zakelijke doeleinden waarvoor de ondersteuningsgegevens zijn verzameld of overgedragen op uw verzoek zijn vervuld of eerder.

5.1.5.3 Gebruik van subprocessors

Het gebruik van subprocessors in verband met het bieden van technische ondersteuning voor onze services wordt beheerst door dezelfde beperkingen en procedures die gelden voor het gebruik van subprocessors in verband met de services die zijn uiteengezet in de bepaling “Gebruik van subprocessors” in de sectie Gegevensbeschermingbeschermingen van de Servicevoorwaarden.

5.2 Andere voorwaarden voor professionele services

5.2.1 Verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover wij een verwerker of subverwerker van persoonlijke gegevens zijn, niet opgenomen in ondersteuningsgegevens, in verband met de levering van professionele services, doen we de verplichtingen in de AVG-voorwaarden in sectie 7-bijlage aan alle klanten van kracht in mei 25, 2018.

5.2.2 Verplichtingen van de partijen

We garanderen dat alle professionele services met professionele zorg en vaardigheid worden uitgevoerd. Als we dit nalaten en u ons binnen 90 dagen na de datum van uitvoering op de hoogte brengt, zullen we ofwel de professionele services opnieuw uitvoeren of de daarvoor betaalde prijs retourneren als uw enige remedie voor schending van de professionele services-garantie.

U zult uw toepasselijke verantwoordelijkheden en verplichtingen uitvoeren om onze prestaties van de professionele services te ondersteunen, zoals gespecificeerd in de beschrijving van elke professionele service.

5.2.3 Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van elke partij voor alle claims met betrekking tot professionele services beperkt tot de bedragen die u moest betalen voor de professionele services of de beperking van aansprakelijkheid voor de service waarmee de professionele services worden aangeboden, welke groter is. In geen geval zal een van de partijen aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van verlies van gebruik, winstderving of bedrijfsonderbreking, hoe dan ook veroorzaakt of op basis van enige aansprakelijkheidstheorie met betrekking tot de professionele services. Er zijn geen beperkingen of uitsluitingen van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de vertrouwelijkheidsverplichtingen van beide partijen (1); of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

5.2.4 fixes

"Fixes" zijn fixes, oplossingen of verbeteringen van oplossingen of diensten, of hun afgeleiden, die we ofwel algemeen vrijgeven (zoals updates) of die we aan u verstrekken om een ​​specifiek probleem aan te pakken. Elke fix wordt in licentie gegeven onder dezelfde voorwaarden als de oplossing of service waarop deze van toepassing is. Als er geen fix wordt verstrekt voor een specifieke oplossing of service, zijn alle gebruiksvoorwaarden die we bij de fix voorzien van toepassing.

5.2.5 Services Deliverables

"Services Deliverables" betekent elke computercode of ander materiaal dan Producten of Fixes die we bij de klant achterlaten bij het afsluiten van onze uitvoering van professionele services. We verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie voor het reproduceren, gebruiken en wijzigen van de Services Deliverables uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden, onder voorbehoud van de voorwaarden in de Eindgebruikerslicentieovereenkomst.

5.2.6 technologie van derden

U bent als enige verantwoordelijk voor software of technologie van derden die u installeert of gebruikt met de Services, Solutions, Fixes of Services Deliverables.

5.2.7 Rechten van gelieerde ondernemingen

U mag de rechten voor het gebruik van Services Deliverables aan uw gelieerde ondernemingen in sublicentie geven, maar uw gelieerde ondernemingen mogen deze rechten niet in sublicentie geven. U bent aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden van deze Kennisgeving en uw licentieovereenkomst door uw Gelieerde Ondernemingen.

6. Bijlage - De standaardcontractbepalingen (verwerkers)

De uitvoering van de licentieovereenkomst door u omvat de uitvoering van deze bijlage, die medeondertekend is door PowerTeam Inc (DBA PowerObjects). Om zich af te melden voor de "standaardcontractbepalingen", moet de klant ons de volgende informatie schriftelijk toesturen:

 • de volledige wettelijke naam van de klant en elke gelieerde partner die zich afmeldt;
 • een verklaring dat de klant (of gelieerde) zich afmeldt voor de standaardcontractbepalingen.

In landen waar wettelijke goedkeuring vereist is voor het gebruik van de standaardcontractbepalingen, kunnen de standaardcontractbepalingen niet worden ingeroepen onder de Europese Commissie 2010 / 87 / EU (van februari 2010) om de export van gegevens uit het land te legitimeren, tenzij de klant de vereiste regelgevende goedkeuring.

Vanaf mei 25, 2018 en daarna worden verwijzingen naar verschillende artikelen uit de Richtlijn 95 / 46 / EG in de onderstaande standaardcontractbepalingen behandeld als verwijzingen naar de relevante en toepasselijke artikelen in de AVG.

Voor de toepassing van artikel 26 (2) van Richtlijn 95 / 46 / EG voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers gevestigd in derde landen die niet voor een adequaat niveau van gegevensbescherming zorgen, Klant (als gegevensexporteur) en PowerTeam Inc (als gegevensimporteur, waarvan de handtekening hieronder wordt weergegeven), elk een "partij", samen "de partijen", zijn de volgende contractuele clausules overeengekomen (de "clausules" of "standaard contractuele clausules") om voldoende waarborgen te bieden met betrekking tot de bescherming van de privacy en fundamentele rechten en vrijheden van personen voor de overdracht door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur van de persoonlijke gegevens die zijn gespecificeerd in Bijlage 1.

Clausule 1: Definities

(a) 'persoonsgegevens', 'speciale gegevenscategorieën', 'verwerking / verwerking', 'verwerkingsverantwoordelijke', 'verwerker', 'betrokkene' en 'toezichthoudende autoriteit' hebben dezelfde betekenis als in Richtlijn 95 / 46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

(b) "de gegevensexporteur": de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens overdraagt;

(c) "de gegevensimporteur": de verwerker die ermee instemt om van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen die namens hem na de overdracht in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van de clausules zijn verwerkt en die niet onderhevig zijn aan systeem dat zorgt voor voldoende bescherming in de zin van artikel 25 (1) van Richtlijn 95 / 46 / EG;

(d) 'de subverwerker': een door de gegevensimporteur of door een andere subverwerker van de gegevensimporteur ingeschakelde verwerker die ermee instemt om van de gegevensimporteur of van een andere subverwerker van de gegevensimporteur persoonsgegevens te ontvangen die uitsluitend bestemd zijn voor verwerkingsactiviteiten uitgevoerd namens de gegevensexporteur na de overdracht in overeenstemming met zijn instructies, de voorwaarden van de clausules en de voorwaarden van de schriftelijke onderaanneming;

(e) "de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming": de wetgeving ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is op een gegevensbeheerder in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd;

(f) "technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen": maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen accidentele of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, met name wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk omvat, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Clausule 2: details van de overdracht

De details van de overdracht en met name de speciale categorieën van persoonlijke gegevens, indien van toepassing, worden gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder, die een integraal onderdeel van de clausules vormt.

Clausule 3: clausule van begunstigde derde partij

1. De betrokkene kan deze clausule, clausule 4 (b) tot (i), clausule 5 (a) tot (e) en (g) tot (j), clausule 6 (1) en (2) afdwingen aan de gegevensexporteur , Clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 als derde begunstigde.

2. De betrokkene kan deze clausule, clausule 5 (a) tot (e) en (g), clausule 6, clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 afdwingen ten aanzien van de gegevensimporteur, in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of van rechtswege is verdwenen, tenzij een andere entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur contractueel of van rechtswege is nagekomen, waardoor hij de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt in welk geval de betrokkene ze tegen een dergelijke entiteit kan afdwingen.

3. De betrokkene kan deze clausule, clausule 5 (a) tot (e) en (g), clausule 6, clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 afdwingen ten aanzien van de subverwerker, in gevallen waarin zowel de gegevensexporteur en de gegevensimporteur is feitelijk verdwenen of opgehouden te bestaan ​​of is insolvent geworden, tenzij een andere entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur contractueel of van rechtswege op zich heeft genomen, waardoor deze de rechten op zich neemt en verplichtingen van de gegevensexporteur, in welk geval de betrokkene deze tegen een dergelijke entiteit kan afdwingen. Een dergelijke derde aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn eigen verwerkingen onder de clausules.

4. De partijen hebben er geen bezwaar tegen dat een betrokkene wordt vertegenwoordigd door een vereniging of ander orgaan indien de betrokkene dit uitdrukkelijk wenst en indien toegestaan ​​door de nationale wetgeving.

Clausule 4: verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur stemt ermee in en garandeert:

(a) dat de verwerking, inclusief de overdracht zelf, van de persoonsgegevens is en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (en, waar van toepassing, is aangemeld bij de relevante autoriteiten) van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd) en de relevante bepalingen van die staat niet schendt;

(b) die hij heeft geïnstrueerd en gedurende de duur van de verwerking van persoonsgegevens de gegevensimporteur zal opdragen de persoonsgegevens die worden overgedragen alleen namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de clausules te verwerken;

(c) dat de gegevensimporteur voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn gespecificeerd in aanhangsel 2 hieronder;

(d) dat na beoordeling van de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, de beveiligingsmaatregelen geschikt zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, met name wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking, en dat deze maatregelen een beveiligingsniveau waarborgen dat past bij de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, gelet op de stand van de techniek en de kosten van hun implementatie;

(e) dat het zal zorgen voor de naleving van de beveiligingsmaatregelen;

(f) dat, indien de overdracht speciale categorieën gegevens betreft, de betrokkene is geïnformeerd of zal worden geïnformeerd vóór, of zo spoedig mogelijk na de overdracht, dat zijn gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land dat niet voldoende bescherming biedt binnen de betekenis van Richtlijn 95 / 46 / EG;

(g) elke kennisgeving ontvangen van de gegevensimporteur of een subverwerker overeenkomstig artikel 5 (b) en artikel 8 (3) aan de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als de gegevensexporteur besluit de overdracht voort te zetten of de opschorting op te heffen;

(h) op verzoek aan de betrokkenen een kopie van de clausules ter beschikking te stellen, met uitzondering van bijlage 2, en een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen, evenals een kopie van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat moet worden gemaakt in overeenstemming met de clausules, tenzij de clausules of het contract commerciële informatie bevatten, in welk geval dergelijke commerciële informatie kan worden verwijderd;

(i) dat, in het geval van subverwerking, de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met clausule 11 door een subprocessor die ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens en de rechten van de betrokkene biedt als de gegevensimporteur onder de clausules ; en

(j) dat het zal zorgen voor naleving van clausule 4 (a) tot (i).

Clausule 5: verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur stemt ermee in en garandeert:

(a) om de persoonlijke gegevens alleen namens de gegevensexporteur te verwerken en in overeenstemming met zijn instructies en de clausules; indien het om welke reden dan ook niet in staat is om aan die naleving te voldoen, stemt hij ermee in de gegevensexporteur onverwijld in kennis te stellen van zijn onvermogen om te voldoen, in welk geval de gegevensexporteur het recht heeft de overdracht van gegevens op te schorten en / of het contract te beëindigen;

(b) dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die daarop van toepassing is, verhindert dat hij de instructies van de gegevensexporteur en zijn verplichtingen uit hoofde van het contract opvolgt en dat in geval van een wijziging in deze wetgeving die waarschijnlijk een substantiële nadelige invloed op de garanties en verplichtingen van de clausules, zal hij de wijziging onmiddellijk aan de gegevensexporteur melden zodra hij weet, in welk geval de gegevensexporteur gerechtigd is de overdracht van gegevens op te schorten en / of het contract te beëindigen ;

(c) dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd die zijn gespecificeerd in Bijlage 2 voordat de overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt;

(d) dat hij de gegevensexporteur onmiddellijk in kennis zal stellen van:

 • elk juridisch bindend verzoek om openbaarmaking van de persoonsgegevens door een wetshandhavingsinstantie, tenzij anders verboden, zoals een strafrechtelijk verbod om de vertrouwelijkheid van een wetshandhavingonderzoek te bewaren
 • toevallige of ongeautoriseerde toegang, en
 • elk verzoek dat rechtstreeks van de betrokkenen wordt ontvangen zonder op dat verzoek te reageren, tenzij anderszins daartoe is gemachtigd;

(e) alle vragen van de gegevensexporteur met betrekking tot de verwerking van de aan de overdracht onderworpen persoonsgegevens onmiddellijk en correct af te handelen en zich te houden aan het advies van de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van de overgedragen gegevens;

(f) op verzoek van de gegevensexporteur om zijn gegevensverwerkingsfaciliteiten in te dienen voor audit van de verwerkingsactiviteiten die onder de clausules vallen, die worden uitgevoerd door de gegevensexporteur of een inspectie-instantie bestaande uit onafhankelijke leden en in het bezit van de vereiste professional kwalificaties gebonden door een geheimhoudingsplicht, geselecteerd door de gegevensexporteur, in voorkomend geval in overeenstemming met de toezichthoudende autoriteit;

(g) om de betrokkene op verzoek een kopie van de clausules of een bestaand contract voor subverwerking ter beschikking te stellen, tenzij de clausules of het contract commerciële informatie bevatten, in welk geval het dergelijke commerciële informatie kan verwijderen, met uitzondering van bijlage 2 die wordt vervangen door een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen in die gevallen waarin de betrokkene geen kopie van de gegevensexporteur kan verkrijgen;

(h) dat hij in het geval van subverwerking de gegevensexporteur eerder heeft geïnformeerd en zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen;

(i) dat de verwerkingsdiensten door de subprocessor worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 11; en

(j) om onmiddellijk een kopie van een subverwerkersovereenkomst die hij op grond van de clausules sluit naar de gegevensexporteur te sturen.

Clausule 6: Aansprakelijkheid

1. De partijen komen overeen dat elke betrokkene die schade heeft geleden als gevolg van een schending van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in artikel 3 of artikel 11 door een partij of subprocessor recht heeft op vergoeding van de gegevensexporteur voor de geleden schade.

2. Als een betrokkene geen claim tot schadevergoeding in overeenstemming met paragraaf 1 kan indienen tegen de gegevensexporteur, als gevolg van een schending door de gegevensimporteur of zijn subprocessor van een van hun verplichtingen waarnaar wordt verwezen in clausule 3 of clausule 11, omdat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of ophoudt te bestaan ​​of insolvent is geworden, stemt de gegevensimporteur ermee in dat de betrokkene een claim tegen de gegevensimporteur kan indienen alsof het de gegevensexporteur was, tenzij een opvolger de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur bij overeenkomst of van rechtswege, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover een dergelijke entiteit kan doen gelden.

De gegevensimporteur mag geen beroep doen op een schending door een subprocessor van zijn verplichtingen om zijn eigen verplichtingen te vermijden.

3. Als een betrokkene niet in staat is om een ​​claim in te dienen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 1 en 2, die voortvloeit uit een schending door de subprocessor van een van zijn verplichtingen waarnaar wordt verwezen in clausule 3 of in clausule 11 omdat zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk verdwenen zijn of ophouden te bestaan ​​of insolvent zijn geworden, de subverwerker stemt ermee in dat de betrokkene een claim tegen de gegevenssubverwerker kan indienen met betrekking tot zijn eigen verwerkingsactiviteiten onder de clausules alsof waren de gegevensexporteur of de gegevensimporteur, tenzij een andere entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur contractueel of van rechtswege is nagekomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten jegens een dergelijke entiteit kan afdwingen. De aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn eigen verwerkingen onder de clausules.

Clausule 7: bemiddeling en jurisdictie

1. De gegevensimporteur stemt ermee in dat als de betrokkene zich op de begunstigde rechten van derden beroept en / of schadevergoeding claimt onder de clausules, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene accepteert:

(a) het geschil verwijzen naar bemiddeling, door een onafhankelijke persoon of, in voorkomend geval, door de toezichthoudende autoriteit;
(b) het geschil voorleggen aan de rechtbanken van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

2. De partijen komen overeen dat de keuze van de betrokkene geen afbreuk doet aan zijn materiële of procedurele rechten om rechtsmiddelen te zoeken in overeenstemming met andere bepalingen van nationaal of internationaal recht.

Clausule 8: Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

1. De gegevensexporteur stemt ermee in om een ​​kopie van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit te deponeren als hij daarom verzoekt of als een dergelijke aanbetaling vereist is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit het recht heeft om een ​​audit uit te voeren van de gegevensimporteur en van elke subverwerker die dezelfde reikwijdte heeft en onder dezelfde voorwaarden valt als die welke zouden gelden voor een audit van de gegevensexporteur onder de toepasselijke gegevens beschermingswet.

3. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onmiddellijk in kennis van het bestaan ​​van de wetgeving die op hem of een subverwerker van toepassing is die de uitvoering van een audit van de gegevensimporteur of een subverwerker overeenkomstig paragraaf 2 verhindert. In een dergelijk geval heeft de gegevensexporteur het recht om de maatregelen te nemen die zijn voorzien in artikel 5 (b).

Clausule 9: Toepasselijk recht

De clausules worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

Clausule 10: Wijziging van het contract

De partijen verbinden zich ertoe de clausules niet te wijzigen of aan te passen. Dit belet de partijen niet om waar nodig clausules toe te voegen over zakelijke aangelegenheden, zolang deze de clausule niet tegenspreken.

Clausule 11: Subverwerking

1. De gegevensimporteur mag geen van zijn verwerkingen die zijn uitgevoerd namens de gegevensexporteur onder de clausules uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Wanneer de gegevensimporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de clausules uitbesteedt, met toestemming van de gegevensexporteur, doet hij dit alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker die dezelfde verplichtingen oplegt aan de subverwerker als de gegevensimporteur op grond van de clausules. Indien de subverwerker zijn gegevensbeschermingsverplichtingen uit hoofde van een dergelijke schriftelijke overeenkomst niet nakomt, blijft de gegevensimporteur volledig aansprakelijk jegens de gegevensexporteur voor de uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van een dergelijke overeenkomst.

2. Het voorafgaande schriftelijke contract tussen de gegevensimporteur en de subverwerker voorziet ook in een derdebegunstigdeclausule zoals vastgelegd in clausule 3 voor gevallen waarin de betrokkene niet in staat is om de claim te vorderen als bedoeld in paragraaf 1 van clausule 6 tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur omdat ze feitelijk verdwenen zijn of niet meer bestaan ​​in de wet of insolvent zijn geworden en geen enkele opvolger-entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur op contract of van rechtswege is nagekomen. Een dergelijke derde aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn eigen verwerkingen onder de clausules.

3. De bepalingen met betrekking tot gegevensbeschermingsaspecten voor de subverwerking van het in lid 1 bedoelde contract worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.

4. De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten op grond van de clausules en die door de gegevensimporteur zijn aangemeld overeenkomstig clausule 5 (j), die ten minste eenmaal per jaar wordt bijgewerkt. De lijst is beschikbaar voor de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de gegevensexporteur.

Clausule 12: Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens

1. De partijen komen overeen dat bij de beëindiging van de levering van gegevensverwerkingsdiensten de gegevensimporteur en de subverwerker, naar keuze van de gegevensexporteur, alle overgedragen persoonsgegevens en de kopieën daarvan aan de gegevensexporteur retourneren of alle persoonlijke gegevens en verklaar de gegevensexporteur dat dit heeft gedaan, tenzij wetgeving die aan de gegevensimporteur is opgelegd, verhindert dat de overgedragen gegevens geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd of vernietigd. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonlijke gegevens zal garanderen en de overgedragen persoonlijke gegevens niet meer actief zal verwerken.

2. De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat hij op verzoek van de gegevensexporteur en / of van de toezichthoudende autoriteit zijn gegevensverwerkingsfaciliteiten zal indienen voor een audit van de maatregelen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1.

Bijlage 1 bij de standaardcontractbepalingen

Gegevensexporteur: Klant is de gegevensexporteur. De gegevensexporteur is een gebruiker van de Services zoals gedefinieerd in het gedeelte van de Servicevoorwaarden getiteld 'Voorwaarden voor gegevensbescherming'.

Gegevens importeur: De data-importeur is PowerTeam Inc, een wereldwijde producent van software en services.

Gegevenssubjecten: Gegevenssubjecten omvatten de vertegenwoordigers van de gegevensexporteur en eindgebruikers, inclusief werknemers, aannemers, medewerkers en klanten van de gegevensexporteur. Gegevenssubjecten kunnen ook personen zijn die proberen te communiceren of persoonlijke informatie over te dragen aan gebruikers van de diensten die door de gegevensimporteur worden aangeboden.

Categorieën gegevens: De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten webformulierinzendingen, documenten en andere gegevens in elektronische vorm in het kader van de Services.

Verwerkingsactiviteiten: De overgedragen persoonsgegevens zijn onderworpen aan de volgende basisverwerkingsactiviteiten:

a. Duur en object van gegevensverwerking. De duur van de gegevensverwerking is voor de termijn die is bepaald in het kader van de toepasselijke licentieovereenkomst tussen de gegevensexporteur en de gegevensimporteurentiteit waaraan deze standaardcontractbepalingen zijn gehecht. Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van Online Services.

b. Reikwijdte en doel van gegevensverwerking. De reikwijdte en het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens wordt beschreven in de sectie Beveiligingspraktijken en beleid van de Servicevoorwaarden. De gegevensimporteur beheert een wereldwijd netwerk van online services en de verwerking kan plaatsvinden in elk rechtsgebied waar de gegevensimporteur of zijn subprocessors dergelijke faciliteiten exploiteren.

c. Toegang tot klantgegevens. Voor de termijn die wordt aangewezen in het kader van de toepasselijke volumelicentieovereenkomst, zal de gegevensimporteur naar eigen keuze en indien nodig onder de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van artikel 12 (b) van de EU-richtlijn gegevensbescherming, ofwel: (1) de gegevensexporteur de mogelijkheid bieden om te corrigeren, te verwijderen , of Klantgegevens blokkeren, of (2) namens hem dergelijke correcties, verwijderingen of blokkades aanbrengen.

d. Instructies voor gegevensexporteur. Voor Online Services zal de gegevensimporteur alleen handelen volgens de instructies van de gegevensexporteur zoals vermeld in de Servicevoorwaarden.

e. Verwijderen of retourneren van klantgegevens. Bij het verlopen of beëindigen van het gebruik van Online Services door de gegevensexporteur, kan het Klantgegevens extraheren en zal de gegevensimporteur Klantgegevens verwijderen, elk in overeenstemming met de Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Onderaannemers: De gegevensimporteur kan andere bedrijven inhuren om namens de gegevensimporteur beperkte diensten te verlenen, zoals het bieden van klantenondersteuning. Het is dergelijke toeleveranciers alleen toegestaan ​​om Klantgegevens te verkrijgen om de diensten te leveren die de gegevensimporteur hen heeft gegeven en het is hen verboden om Klantgegevens voor een ander doel te gebruiken.

Bijlage 2 bij de standaardcontractbepalingen

Beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de gegevensimporteur zijn geïmplementeerd in overeenstemming met clausules 4 (d) en 5 (c):

1. Personeel. Het personeel van de gegevensimporteur zal Klantgegevens niet zonder toestemming verwerken. Personeel is verplicht om de vertrouwelijkheid van klantgegevens te bewaren en deze verplichting blijft bestaan, zelfs nadat hun opdracht is beëindigd.

2. Gegevensprivacy Contact. De functionaris voor gegevensbescherming van de gegevensimporteur is te bereiken op het volgende adres:

PowerTeam LLC
Tav: Chief Privacy Officer
718 Washington Ave N, Suite #101
Minneapolis, MN 55401 VS.

3. Technische en organisatorische maatregelen. De gegevensimporteur heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen, interne controles en informatiebeveiligingsroutines geïmplementeerd en zal deze onderhouden om klantgegevens te beschermen, zoals gedefinieerd in de sectie Veiligheidspraktijken en beleid van de Servicevoorwaarden, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of wijziging ; ongeoorloofde openbaarmaking of toegang; of onwettige vernietiging als volgt: de technische en organisatorische maatregelen, interne controles en informatiebeveiligingsroutines uiteengezet in de sectie Veiligheidspraktijken en -beleid van de Servicevoorwaarden zijn hierbij door deze referentie in deze Bijlage 2 opgenomen en zijn bindend voor de gegevensimporteur alsof ze volledig in deze bijlage 2 zijn uiteengezet.

Handtekening van PowerTeam Inc verschijnt op de volgende pagina.

Ondertekening van de standaardcontractbepalingen, bijlage 1 en bijlage 2 namens de gegevensimporteur:
James D Sheehan
Senior Vice President
PowerTeam LLC (DBA PowerObjects)

7. Bijlage - Algemene voorwaarden voor gegevensbescherming van de Europese Unie

We gaan de verplichtingen in deze AVG-voorwaarden aan alle klanten aan met ingang van mei 25, 2018. Deze verplichtingen zijn bindend voor ons met betrekking tot u, ongeacht enige andere overeenkomst die naar deze bijlage verwijst.

Voor de doeleinden van deze AVG-voorwaarden komen u en wij overeen dat u de beheerder bent van persoonlijke gegevens en dat wij de verwerker van dergelijke gegevens zijn, behalve wanneer u optreedt als een verwerker van persoonlijke gegevens, in welk geval wij een subverwerker zijn. Deze AVG-voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens, binnen het toepassingsgebied van de AVG, namens ons. Deze AVG-voorwaarden beperken of beperken geen gegevensbeschermingsverplichtingen die wij jegens u aangaan in de Servicevoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en ons. Deze AVG-voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer wij een verwerkingsverantwoordelijke zijn voor persoonlijke gegevens.

7.1 Relevante GDPR-verplichtingen: artikelen 28, 32 en 33

We zullen geen andere verwerker inschakelen zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van u. In het geval van algemene schriftelijke toestemming zullen wij u op de hoogte brengen van alle voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waardoor u de mogelijkheid krijgt om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. (Artikel 28 (2))

De verwerking door ons is onderworpen aan deze AVG-voorwaarden onder de Europese Unie (hierna "Unie") of de wetgeving van de lidstaat en is bindend voor ons met betrekking tot u. Het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het type persoonlijke gegevens, de categorieën betrokkenen en uw verplichtingen en uw rechten worden uiteengezet in uw licentieovereenkomst, inclusief deze AVG-voorwaarden. In het bijzonder zullen we:

 • de Persoonsgegevens alleen verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van U, inclusief met betrekking tot overdrachten van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij dit vereist is door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan Wij zijn onderworpen; in een dergelijk geval zullen wij de Klant informeren over die wettelijke vereiste vóór verwerking, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt op belangrijke gronden van algemeen belang;
 • ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben;
 • alle vereiste maatregelen nemen op grond van artikel 32 van de AVG;
 • respecteer de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 1 en 3 voor het inschakelen van een andere processor;
 • rekening houdend met de aard van de verwerking, u bijstaan ​​door passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan uw verplichting om te reageren op verzoeken om de rechten van de betrokkene uit te oefenen zoals vastgelegd in hoofdstuk III van de AVG;
 • u helpen bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die ons ter beschikking staat;
 • naar keuze, verwijder of retourneer alle persoonlijke gegevens aan u na het einde van de levering van diensten met betrekking tot verwerking, en verwijder bestaande kopieën tenzij de wetgeving van de Unie of van de lidstaat opslag van de persoonlijke gegevens vereist;
 • stelt u alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 28 van de AVG en staat toe en draagt ​​bij aan audits, inclusief inspecties, uitgevoerd door u of een andere door u gemachtigde auditor.

We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen als, naar zijn mening, een instructie inbreuk maakt op de AVG of andere gegevensbeschermingsbepalingen van de Unie of de lidstaat. (Artikel 28 (3))

Wanneer we een andere verwerker inschakelen voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten namens u, worden dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen als uiteengezet in deze AVG-voorwaarden opgelegd aan die andere verwerker door middel van een contract of een andere rechtshandeling onder het recht van de Unie of de lidstaat, met name voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG. Wanneer die andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijven wij volledig aansprakelijk jegens u voor de uitvoering van de verplichtingen van die andere verwerker. (Artikel 28 (4))

Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen u en wij passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het risico, waaronder onder meer:

 • de pseudonimisering en codering van persoonlijke gegevens;
 • de mogelijkheid om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
 • de mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en
 • een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen. (Artikel 32 (1))

Bij het beoordelen van het juiste beveiligingsniveau moet rekening worden gehouden met de risico's die worden gevormd door verwerking, met name door onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. (Artikel 32 (2))

Beide partijen zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van een van de partijen die toegang heeft tot Persoonsgegevens deze niet verwerkt, behalve op instructies van U, tenzij hij of zij daartoe verplicht is door de wetgeving van de Unie of de lidstaten. (Artikel 32 (4))

We zullen u zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen nadat we op de hoogte zijn gesteld van een inbreuk op persoonsgegevens. (Artikel 33 (2)). Een dergelijke kennisgeving omvat die informatie die een verwerker moet verstrekken aan een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 33 (3) voor zover dergelijke informatie redelijkerwijs voor ons beschikbaar is.