Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor deze website gehost door PowerTeam LLC ("PowerObjects"). Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop u toegang hebt tot en kunt bladeren door deze website. Om lid te worden van deze website, moet u al deze gebruiksvoorwaarden en de disclaimer lezen en accepteren. Niets hierin bevat wordt geacht rechten of voordelen van derden te verlenen. In het geval dat u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of openen of op enig moment nadat u lid bent geworden, als u dat wenst, u afmelden voor het lidmaatschap van het online forum.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder de juiste kennisgeving te wijzigen door gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website te plaatsen. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Daarom wordt u geadviseerd om voor uw eigen belang de Gebruiksvoorwaarden periodiek door te nemen.

 • Deze website, onder de naam en stijl "www.powerobjects.com" is een online forum in de vorm van een medium dat is gevormd om bezoekers in staat te stellen, waaronder huidige of potentiële klanten, alliantiepartners of potentiële alliantiepartners, financiële en industriële analisten, Investeerders, leveranciers / leveranciers, media en journalisten, werkzoekenden, huidige en voormalige werknemers, onderzoekers of academici en anderen, om informatie te verzamelen over PowerObjects en om te communiceren met PowerObjects door hun vragen te delen via de contactformulieren op de website.
 • Het lidmaatschap van deze website is beschikbaar voor iedereen die de website vult Neem contact met ons op, evenementregistratie of informatie downloadformulier (en). Het lid / gebruiker van de website, met enkele privilegerechten voor het downloaden van exclusieve informatie zoals White Papers. De rechten van het lidmaatschap zijn puur ter beoordeling van PowerObjects en sitebeheerder. Gebruikers / leden kunnen niet meer dan één actief account hebben. Verder hebben Gebruikers / Leden niet het recht om hun lidmaatschap aan een andere persoon / entiteit te verkopen, verhandelen of anderszins over te dragen. Als u niet in aanmerking komt, moet u niet kiezen om lid te worden van dit online forum.
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat PowerObjects alle rechten behoudt om uw lidmaatschap en toegang tot deze Website onmiddellijk te beëindigen / verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en met opgave van reden, als het vermoedt dat er inbreuk is gemaakt op deze Gebruiksvoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten / richtlijnen of verzoeken door de wet handhaving of andere overheidsinstanties of onverwachte technische problemen of problemen of een andere reden die PowerObjects redelijkerwijs goed acht voor een dergelijke beëindiging / verwijdering. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen naar eigen goeddunken van PowerObjects worden gemaakt en dat PowerObjects niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw account of toegang tot deze Website.
 • We kunnen van tijd tot tijd enquêtes, peilingen en wedstrijden op deze website houden. De mening / antwoorden van leden worden vertrouwelijk behandeld. In het geval van wedstrijden, worden de informatie over de winnaar en eventuele prijzen per post / koerier verzonden naar het geregistreerde adres van de ontvanger zoals vastgelegd op deze website.
 • Het gebruik van deze website valt onder deze gebruiksvoorwaarden, samen met de disclaimer van deze website. PowerObjects kan het lidmaatschap van een gebruiker om welke reden dan ook weigeren zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Lid is en is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn / haar wachtwoord en account, en is / is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn / haar wachtwoord of account met of zonder medeweten van het lid. In het geval dat een lid zijn / haar inlog- en wachtwoordgegevens aan een andere persoon verstrekt, kunnen de rechten van het lid tijdelijk worden geschorst of beëindigd. Lid stemt ermee in om PowerObjects onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van wachtwoord of account van enige andere inbreuk op de beveiliging. PowerObjects kan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die ontstaat doordat leden zich niet houden aan de bepalingen van deze sectie.
 • Tijdens het gebruik van deze website kunnen leden / gebruikers informatie over zichzelf verstrekken die zichtbaar is voor bepaalde andere leden / gebruikers. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door het plaatsen van opmerkingen, materialen en inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot feedback en andere communicatie, ongeacht de aard, als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en het lid PowerObjects een royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke overdraagbare licentie (met het recht op sublicentie) om dergelijke inhoud te gebruiken, kopiëren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, opnieuw te formatteren, vertalen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en te verspreiden voor enig doel, commercieel, reclame of anderszins, op of in verband met deze Website of de promotie daarvan, om afgeleide werken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke inhoud, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en autoriseren. Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat PowerObjects het recht behoudt om door u ingediende materialen uit te lezen, te vertalen of te herformatteren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat PowerObjects vrij is om dergelijke materialen, communicatie en feedback zonder enige vorm van beperking of verplichting weer te geven, te verspreiden en publiekelijk weer te geven, inclusief zonder beperking de naam en afbeelding van het lid. PowerObjects is vrij om alle concepten, ideeën, knowhow of technieken in dergelijke materialen of mededelingen of feedback voor welk doel dan ook te gebruiken. Als u ervoor kiest om lid te worden van de website, betekent dit dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en de disclaimer.
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle informatie die openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden via deze website uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is en dat PowerObjects niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten of weglatingen in inhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat PowerObjects de identiteit van andere Gebruikers / Leden met wie u geen interactie kunt hebben in het kader van het gebruik van / het lid worden van deze Website niet kunt garanderen. PowerObjects kan niet instaan ​​voor de authenticiteit van gegevens die gebruikers kunnen verstrekken over zichzelf of relaties die zij beschrijven.
 • U onderschrijft het wereldwijde karakter van internet en stemt ermee in om alle toepasselijke wetten / lokale regels na te leven, inclusief maar niet beperkt tot de regels met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud.
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken om:
  • Inhoud plaatsen / uploaden of communicatie initiëren die onwettig, obsceen, discriminerend, lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is
  • Onderneem illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot overtreding van toepasselijke wetten of samenzwering om wetten te overtreden
  • Verklaar uw identiteit op enige wijze, op welke manier dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een pseudoniem, of een verkeerde voorstelling van uw huidige of eerdere functies en kwalificaties, of uw relaties met een persoon of entiteit, in het verleden of heden
  • Inhoud uploaden, posten, e-mailen of verzenden of anderszins beschikbaar stellen of communicatie initiëren die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van de respectieve eigenaars
  • Ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal, ongewenste e-mails, spam, kettingbrieven, piramideschema's of enige andere vorm of uitnodiging uploaden, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen
  • Materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken
  • Andere gebruikers / leden stalken of anderszins lastigvallen
 • Verzamel of bewaar persoonlijke gegevens en inhoud van andere Gebruikers / Leden
 • U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u zich ook zult houden aan de volgende richtlijnen bij het uploaden / plaatsen van inhoud / materiaal op deze website:
  • De aangeboden inhoud / materiaal moet origineel zijn en niet gekopieerd van bronnen van derden
  • Als citaten moeten worden opgenomen, mogen deze een paragraaf niet overschrijden en moet het auteurschap worden toegeschreven aan de auteur van de paragraaf
  • De gebruiker / lid / medewerker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud / het materiaal dat op deze website wordt aangeboden en verbindt zich ertoe dat de aangeboden inhoud / het materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechten van derden
  • De gebruiker / lid / medewerker stemt ermee in dat de aangeboden inhoud / materiaal ook geen wetten schendt met betrekking tot gemeenschappelijke harmonie, laster en obsceniteit enz.
  • De gebruiker / lid / medewerker stemt ermee in geen inhoud / materiaal te verstrekken dat de ethische / wettelijke richtlijnen / gedragscode van zijn bedrijf / instelling / entiteit kan schenden
  • Met het oog op deelname als gebruiker / / bijdrager / lid, door het verstrekken van inhoud / materiaal, stemt de / bijdrager / lid ermee in dat aan Website / PowerObjects een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie wordt verleend om de inhoud te publiceren die in dergelijke welke vorm dan ook.
 • PowerObjects biedt geen garantie dat:
  • Deze website of de inhoud of kwaliteit ervan voldoet aan de vereisten van de gebruiker / het lid
  • De toegang tot deze website is ononderbroken, tijdig, veilig of moeiteloos
  • De resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van dit online forum zullen nauwkeurig of betrouwbaar zijn
  • Alle materiaal gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van dit online forum wordt gedaan naar eigen goeddunken en risico dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal
 • Elk gebruik op welke manier dan ook van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, technieken of andere processen / procedures om webpagina's op deze website te “crawlen” of te “spinnen” is ten strengste verboden. U begrijpt en stemt ermee in geen toezicht te houden op, toezicht te houden op of te kopiëren of anderen toe te staan ​​op het toezicht op, het toezicht op of de kopie van webpagina's of de inhoud van deze website. U begrijpt en stemt ermee in om het uiterlijk of de functies of functies van deze website niet te framen, te bewerken of anderszins te repliceren. U begrijpt en stemt ermee in om geen actie te ondernemen of toe te staan ​​dat dit de werking van deze website belemmert of belemmert of belemmert in de werking van onze infrastructuur.
 • PowerObjects behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te screenen, filteren en / of controleren en deze te bewerken, weigeren te verspreiden of te verwijderen. Omdat we niet in staat zijn om inhoud te beheren, te controleren of actief te controleren, kunnen we de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit ervan niet garanderen. Omdat de gemeenschapsnormen variëren en individuen er soms voor kiezen om niet aan ons beleid en onze praktijken te voldoen tijdens het gebruik van onze website, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend of aanstootgevend vindt. Je kan contact opnemen met support@hcl-powerobjects.com om ons te laten weten welke inhoud u aanstootgevend vindt. We kunnen de klachtenschendingen van ons beleid onderzoeken die onder onze aandacht komen en kunnen actie ondernemen waarvan we denken dat deze in overeenstemming is met de geldende wetgeving, passend, inclusief maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen, het verwijderen van de inhoud of het beëindigen van accounts en / of lidmaatschappen. Omdat situaties en interpretaties echter verschillen, behouden wij ons ook het recht voor om geen actie te ondernemen. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van, toegang tot of weigering van toegang tot inhoud op de Website.
 • Alle door u verstrekte informatie moet persoonlijk zijn en specifiek op u betrekking hebben. U garandeert hierbij dat de informatie, die u indient en / of verspreidt, geen inbreuk zal maken op het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van derden, en niets zal bevatten dat lasterlijk, lasterlijk, obsceen, opruiend, onfatsoenlijk, intimiderend is of bedreigend. Indien relevant, behoudt PowerObjects zich het recht voor om door u verstrekte informatie te screenen, filteren en / of controleren en deze te bewerken, weigeren te verspreiden of te verwijderen.
 • Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u er ook mee in PowerObjects en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeurs, agenten en werknemers volledig te vrijwaren van alle claims, civiel of strafrechtelijk, die tegen PowerObjects ontstaan, van elke aan uw Subscriber-identiteit toegeschreven post die voortvloeit uit van uw schending van de Gebruiksvoorwaarden en het beleid of de documenten die ze door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet, regels of voorschriften. U stemt er ook mee in dat PowerObjects niet verantwoordelijk is voor aanstootgevende berichten zoals vollediger uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • PowerObjects kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering, defecten, vertraging in werking of verzending, uitval van communicatielijnen, diefstal, vernietiging, wijziging van of ongeautoriseerde toegang tot vermeldingen, of gegevens verloren of vertraagd, al dan niet ontstaan ​​tijdens het gebruik of overdracht als gevolg van serverfuncties, virussen, wormen of andere oorzaken die buiten zijn controle vallen.
 • U accepteert dat alle claims tegen PowerObjects onder de exclusieve jurisdictie van de federale rechtbank in Minneapolis, Minnesota of de staatsrechtbank in Hennepin County, Minnesota vallen, en dat de wetten van de staat Minnesota (VS) daarop van toepassing zijn.
 • Gebruikers / leden wordt verzocht om te verwijzen naar de disclaimer die op de relevante pagina ('s) van deze website wordt weergegeven. Uw gebruik van deze website moet worden opgevat als een aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer die op relevante pagina's worden weergegeven en van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is ook duidelijk dat uw aanvaarding van de Disclaimer neerkomt op een verklaring van afstand met betrekking tot eventuele claims die u hebt tegen PowerObjects die voortvloeien uit de hierin geposte inhoud, uw gebruik van deze Website of interactie met een andere Gebruiker / Lid, terug eindteamlid, kamereditor en mentor verbonden aan deze website.